OnkoNytt
Kreft og venøs trombose

Anders Erik Astrup Dahm, Hematolog, overlege og førsteamanuensis ved Akershus universitetssykehus og ­Institutt for klinisk medisin, ­Universitetet i Oslo Forekomsten av venøs trombose hos kreftpasienter ­varierer fra 2-20% per år (1). Til sammen­likning er forekomsten i den ­alminnelige norske befolkningen ca. 2/1000 per år. Det er derfor meningsfullt å vurdere tromboseprofylakse hos alle kreftpasienter. Tromboseprofylakse Padua skår er ...

Car T-cell
Rapport fra det første året med CAR T-celle terapi ved Radiumhospitalet

Marianne Brodtkorb, Overlege, Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus Bente Loftum Wold, Overlege, Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus Alexander Fosså, Overlege, Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus Macarena Irarrazabal, Sykepleier, Avd for kreftbehandling A8, Koordinator for HMAS og CAR T Ingunn Holumsnes Sandven, Sykepleier, Avd for kreftbehandling A8, Koordinator for HMAS og CAR T Jon Riise, Overlege, Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus Den 18. oktober 2022 besluttet Nye Metoder at behandling ...

Cellegift hjemme til ungdom og unge voksne med sarkom

Hilde Bøgseth, Kreftsykepleier med koordinerende ansvar for ungdom. Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Ingunn H. Sandven, Kreftsykepleier, Quality manager. Avdeling for Kreftbehandling Oslo Universitetssykehus Ivar Hompland, Overlege og seksjonsleder Sarkomonkologi. Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Pasientdrevet utvikling På sengepost A8 ved Radium­hospitalet møter vi unge pasienter med alvorlig kreftsykdom. I lange behandlingsløp blir vi godt kjent og vi er privilegerte som får innblikk ...

Systembehandling som ledd i multimodal behandling av hepatocellulært karsinom (HCC) i Norge anno 2023

Arne Westgaard. Seksjon for mage- og tarmkreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Olav Faisal Dajani. Seksjon for mage- og tarmkreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Seksjon for lindrende behandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Insidens og mortalitet av lever­kreft øker i Vesten og globalt. Ofte oppstår leverkreft på bak­grunn av levercirrhose, som i seg selv har høy dødelighet ...

Framskriving av kapasitetsbehovet for stråleterapi i HSØ

Jan Rødal. Avdelingsleder. Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo universitetssykehus Estimering av framtidig stråle­terapibehov er en usikker øvelse. Kapasitetsbehovet påvirkes av flere faktorer, hvor de viktigste er demografi- og insidens­utvikling, teknologiske muligheter og endringer i behandlingsstrategier. Figur 1 viser bruken av stråleterapi i Helse Sør-Øst (HSØ) de siste 15 årene. Antall behandlingsserier og nye stråleterapipasienter viser en jevn ...

Kurativ strålebehandling av øvre GI kreft

Mari Fjørtoft Ystgaard, Overlege. Avdeling for Kreftbehandling OUS, GI-seksjonen Introduksjon Kreft i spiserør og magesekk er begge alvorlige sykdommer med dårlig prognose. Prognosen har dog bedret seg de siste 10 årene, mye grunnet økende bruk av multimodal behandling. Dette innebærer strålebehandling, kjemoterapi, kirurgi og nylig også immunterapi. Her vil jeg gi en kort oversikt over stråle­terapiens plass ...

Er transfusjon eller erytropoiese-stimulerende medikamenter indisert ved anemi ved radikal strålebehandling?

Introduksjon Korreksjon av anemi hos kreftpasienter under radikal strålebehandling har i lengre tid blitt foreslått som et aktuelt behandlingsalternativ for å forbedre stråle­respons og overlevelse. Slik situasjonen er i dag, varierer transfusjonspraksis til dels betydelig mellom ulike behandlingsmiljøer. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan anemi påvirker utfallet hos pasienter som gjennomgår kurativ strålebehandling og ...

Pakkeforløp hjem – en del av et samlet program for kreftfoverlevere

Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Helsedirektoratet utarbeidet det som heter «Pakkeforløp hjem» for kreftpasienter. Bakgrunnen for dette er et ønske om å kunne bidra til bedre oppfølging av pasienter med medisinske og sosiale utfordringene etter kreftbehandling – også de som får behandling med kurativt utfall. PER MAGNUS MÆHLE, PhD, spesialrådgiver, Kreftstyret Oslo ...

Immunterapi ved nyrecellekarsinom

I Norge er det i underkant av 1000 personer som får diagnosen nyrecellekarsinom hvert år og omtrent en tredjedel av pasienter vil ha behov for systemisk medikamentell behandling. KATARINA PUCO, Overlege, Avdeling for kreft, blodsykdommer og lindring, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Avdeling for Kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Immunmodulerende effekt av tyrosinkinasehemmere (TKI) og synergistisk effekt mellom ...

Tarmflora og sjekkpunkthemmere

ANDREAS ULLERN, Stipendiat/lege, Seksjon for utprøvende kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Hanahan og Weinbergs klassiske «Hallmarks of cancer» gjennomgikk i 2022 en tredje oppdatering, hvor de seks opprinnelige kjennetegnene ble utvidet til 14 (1). At «polymorfiske mikrober» var blant faktorene innlemmet var en annerkjennelse av hvilken betydning mikrobene som finnes i eller på kroppen – mikrobiotaen – ...