OnkoNytt
Ablativ strålebehandling ved prostatacancer og radiobiologiske betraktninger

WOLFGANG LILLEBY, Overlege dr.med. OUS-Radiumhospitalet, Oslo BAKGRUNN:  Strålebehandling har spilt en sentral rolle som standardterapi for menn med lokalisert prostatakreft i en årrekke. Tekniske forbedringer i avsettingen av stråling har bidratt til økt presisjon av behandlingen. Likevel, i motsetning til økt anvendelse av prostatektomi særlig etter innføring av robot-assistert operasjon for menn med prognostisk høyrisiko ...

Klinisk kunnskap og forbedringskunnskap – som hånd i hanske?

SIV GYDA, Lege i spesialisering, Avdeling for Kreftbehandling, OUS HF (til 01.09.20), Kst. overlege, Kreftavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø HF (fra 01.09.20) Plutselig, nærmest over den kjølige marsnatten, måtte vi endre radikalt måten vi omgås, jobber og drifter arbeidet vårt for å møte en ny utfordring i Sars-COV2-viruset. Timevis med fysiske møter, både mellom pasienter og kolleger ...

Nye legemiddel set verdifullt norsk prioriteringsarbeid under press

REIDUN FØRDE, Professor dr. med, lege, Senter for medisinsk etikk, UiO I praksis konkurrerer ulike pasientgrupper mot kvar andre. Prioritering av helsetenester betyr å rangere rettferdig etter demokratisk vedtekne prinsipp, for å sikre at særleg svake og utsette grupper får det dei treng. Dette arbeidet blir sett på prøve med innføringa av dei nye ekstremt ...

Strålebehandling som smertelindring ved smertefulle skjelettmetastaser

EIVIND RICHTER ANDERSEN, Stråleterapeut, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus INGVIL MJAALAND, Seksjonsoverlege, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Smerte er et svært vanlig problem hos kreftpasienter. Hensikten med denne artikkelen er å 1. belyse stråleterapiens rolle innen smertelindring hos kreftpasienter ved å gi en kortfattet oppsummering av tilgjengelig litteratur. 2. beskrive egne ...

Sekundærcancer etter prostatakreftbehandling

BJØRG AKSNESSÆTHER, Overlege , Kreftavdelinga Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF Sekundærkreft (SC) er et økende helseproblem over hele verden. I USA er 18 % av alle nye krefttilfeller sekundærkreft, og samlet står sekundærkreft for flere krefttilfeller enn prostata-, bryst- og lungekreft (1). De to viktigste årsakene til dette er økt forventet levealder i ...

Kreftomsorg i coronaens tid

DAG TORFOSS, Infeksjonsmedisiner og smittevernlege, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo universitetssykehus OM VIRUSET OG SYKDOMMEN. HVORDAN SKAL KREFTOMSORG DRIVES UNDER EN PANDEMI? Forskjellige typer coronavirus har lenge vært kjent som vanlige årsaker til forkjølelse, etter rhinovirus. Coronavirus er middels store enkelt-tråd-RNA virus. De har en sfærisk lipidmembran med diverse reseptorer (spikes). Coronavirus har stor affinitet for ...

Palliativ strålebehandling ved maligne lymfomer, myelomatose og leukemier

ALEXANDER FOSSÅ, Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet INNLEDNING OG OVERSIKT Maligne lymfomer utgjør over 50 forskjellige entiteter og kan ramme personer i alle aldre. For didaktiske formål kan maligne lymfomer inndeles i Hodgkin lymfom (HL) og Non-Hodgkin lymfom (NHL).Iden siste gruppen har vi indolente og aggressive former [1]. Primærbehandling og utsikter til kurasjon ...

Palliativ strålebehandling av primærsvulster i lever og galleveier

AV JAN BORIS STENE, Overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim Primærsvulster i lever og galleveier er sjeldne krefttyper i Norge der prognosen er begrenset (1). Kunnskapsgrunnlaget er også begrenset og det er mye som er uavklart når det gjelder hvilken behandlingsmodalitet som er den beste i en gitt situasjon og et gitt stadium. Dette gjelder ikke ...

Palliativ strålebehandling, del 3

ONKONYTT I SAMARBEID MED NIRO I januar 2019 var det et nettverksmøte om strålebehandling i regi av NIRO (Network in Radiation Oncology, se også www. niro-research.no) og i forbindelse med det snakket vi om at det ville være ønskelig å få en edukativ artikkelserie i Onkonytt som gir en basal oversikt over indikasjonene for palliativ ...

Fra venstre: Knut Stavem, Gudrun E. Rohde, Mari Klokkerud, Anita Tollisen, Cecilie D. Amdal, Guro L. Astrup, Kristin Bjordal, Marit Slaaen, Tone R. Enden, Marit H. Andersen, Stein Arne Rimehaug, Ragnhild S. Falk, Tomm Bernklev
Spør pasienten på en strukturert måte: bruk pasientrapporterte utfallsmål (PROM)!

Cecilie Delphin Amdal. MD, PhD, Prosjektleder PROMiNET, Regional Forskningsstøtte, Helse Sør-Øst. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Å måle er en fundamental del av kunnskapsbasert medisin. Resultatene gir nødvendig grunnlag for å fatte beslutninger om pasientbehandling. Tradisjonelt sett har tumorrespons og overlevelse vært brukt som mål på effekt i klinisk kreftforskning. De siste ti-årene er ...