OnkoNytt
Figur 1: Sirkulerende BRAF V600E mutasjon og M komponent fra diagnose til død hos en pasient med myelomatose. Merk at høyre y-akse (ctDNA) har logaritmisk skala. Behandlingslinjene er tegnet inn øverst i figuren: M, melfalan; P, prednison; T, thalidomid; V, bortezomib (Velcade); D, dexametason; L, lenalidomid.
Sirkulerende tumor-DNA: Kommer snart til en patolog nær deg

Av Even Holth Rustad, PhD-stipendiat ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, og Research Fellow, ­Myeloma Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center Fritt DNA i blodet har gitt oss non-invasiv fosterdiagnostikk og er på full fart inn i onkologien. Er ”flytende biopsier” bare noe forskerne har det gøy med, eller en ny biomarkør som ...

Bruk av avanserte MR-teknikker for forbedret responsevaluering og behandling av pasienter med hjernekreft

Line Brennhaug Nilsen og Kyrre Eeg Emblem. Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo Universitetssykehus Magnetisk resonans (MR)-avbildning har i dag en sentral rolle innen diagnostisering, behandling og oppfølging av de fleste kreftformer, deriblant hjernekreft. I tillegg til å gi svært god framstilling av tumorvevets utbredelse, kan mer avanserte MR-teknikker også brukes til å måle fysiologiske egenskaper ...

Om partikler, antipartikler og Positron EmisjonsTomografi (PET)

Av Jan Folkvard Evensen, Spesialist i onkologi, tidligere overlege ved Kreftklinikken Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Et av de større gjennombrudd i fysikken var oppdagelsen av elektronet i 1897. Ved nøyaktige å måle hvordan katodestråler ble avbøyd i elektriske og magnetiske felt kunne JJ Thomson (1856-1940) bestemme forholdet mellom katodestrålenes elektriske ladning (e) og masse (m). Forholdet ...

Screening for lungecancer med lavdose CT

Av Haseem Ashraf 1,2. 1) Bildediagnostisk avdeling, Akershus Universitets Sykehus, Norge. 2) Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Universitets Hospital, Danmark. Foto: Rabana Maqsood. Lungecancer screening har vist lovende resultater etter at en stort studie med over 50.000 deltakere har vist redusert dødelighet ved bruk av lavdose CT screening. Flere europeiske studier, heriblant en studie fra Danmark, undersøker ...

Focus on Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

Av Shane O’Hanlon MB BCh BAO MRCPI LLB DGM MSc. Consultant Physician in Elderly Care (Oncogeriatrics and Surgical Liaison). The Royal Berkshire NHS Foundation Trust, Reading, Great Britain. shane.ohanlon@royalberkshire.nhs.uk CGA is a holistic assessment of older people, with a plan for addressing any needs. It has been used by geriatricians for many years, and has recently ...

Akseleratorfysikk

  Jan Folkvard Evensen. Avdeling for kreftbehandling Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Introduksjon Fra tid til annen ser jeg i ”matematikk og fysikk biblioteket” mitt. Jeg har samlet og lest en mengde matematisk naturvitenskaplig litteratur siden tenårene. Forleden kom jeg over en dansk bok med tittelen ”Cyclotronen og andre Acceleratorer” fra 1962, med ...

Gentesting for arvelig kreft

  Hildegunn Høberg-Vetti, leder, Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft, Haukeland universitetssjukehus, Helse Vest Lars Fredrik Engebretsen, seksjonsoverlege, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus Innledning Arvelig kreft kan defineres som kreftsykdom som er forårsaket av en nedarvet genfeil i et kreftgen med høy penetrans, dvs at de fleste med genfeilen utvikler sykdom(1). Vanligvis er ...

Papillært thyroideakarsinom og BRAF mutasjon

  Av Hans Kristian Haugland. Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus, Leder Norsk Forening for Klinisk Cytologi hans.haugland@helse-bergen.no Innledning Kreft i skjoldbruskkjertelen er forholdsvis uvanlig. Forekomsten er imidlertid på fremmarsj både for kvinner og menn, med en økning på rundt 50 % i Norge de siste 60 år. I 2013 fikk 349 personer påvist malign sykdom i ...

Patologenes rolle i persontilpasset medisin

Av Ying Chen, Leder – Den norske patologforening Patologifaget har alltid hatt en nøkkelrolle i diagnostikk av kreft. Antall krefttilfeller øker, og det diagnostiseres nå ca. 30.000 nye krefttilfeller i Norge hvert år. Nesten alle kreftdiagnoser baserer seg på undersøkelse av vevs- og celleprøver som er sendt til landets patologiavdelinger. Diagnosene baserer seg fortsatt på ...

MR scanning, del 2:

Diffusjons vektet imaging og «diffusion tensor imaging» Av Thierry Huisman, Professor i radiologi og barneradiologi, Johns Hopkins, Baltimore USA Oversatt av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi, Sørlandet sykehus, Kristiansand Introduksjon Diffusjons vektet imaging (DWI) er en avansert funksjonell MR teknikk som har brakt en revolusjon innen billeddiagnostikk. Selv om teknikken allerede ble beskrevet i ...