OnkoNytt
Helsekompetanse – et nøkkelbegrep

KATHRINE VANDRAAS, Spesialist i onkologi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Den 9.november holdt Helsedirektør Bjørn Guldvog pressekonferanse der han detaljert forklarte hvordan helseforvaltningen rent praktisk går frem for å sikre etterlevelse av smittevernråd i forbindelse med pandemien. Han brukte begrepet helsekompetanse som en mulig forklaring på forskjellene man har sett i etterlevelse av tiltak i ulike ...

Ablativ strålebehandling ved prostatacancer og radiobiologiske betraktninger

WOLFGANG LILLEBY, Overlege dr.med. OUS-Radiumhospitalet, Oslo BAKGRUNN:  Strålebehandling har spilt en sentral rolle som standardterapi for menn med lokalisert prostatakreft i en årrekke. Tekniske forbedringer i avsettingen av stråling har bidratt til økt presisjon av behandlingen. Likevel, i motsetning til økt anvendelse av prostatektomi særlig etter innføring av robot-assistert operasjon for menn med prognostisk høyrisiko ...

Palliativ strålebehandling av blærekreft

RENÉ VAN HELVOIRT, Onkolog, Senter for kreftbehandling (SFK), Sørlandet sykehus Kristiansand Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant norske menn med 1350 tilfeller per år som utgjør cirka 7 % av alle krefttilfeller. Forekomsten er lavere hos kvinner, men likevel er det cirka 450 kvinner årlig som får blærecancer. Omlag 90% er av typen urotelialt ...

Palliativ strålebehandling av endetarmskreft

LINN KRUSE TETLIE, Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Lokalavanserte svulster i rektum eller i rektosigmoideum overgangen kan føre til betydelig bekkenplager. De vanligste symptomene er smerte, obstipasjon, tenesmer, blødning og lekkasjeproblematikk. Dersom svulsten er inoperabel av ulike årsaker, f. eks pga komorbiditet hos pasienten, størrelse på svulsten eller fordi pasienten har metastatisk sykdom, ...

Palliativ strålebehandling ved primær inoperabel brystkreft eller utbredt lokalt residiv

MARI HJELSTUEN, Avdeling for blod og kreftsykdommer, seksjon stråleterapi, Stavanger Universitetssjukehus INGVIL MJAALAND, Avdeling for blod og kreftsykdommer, seksjon stråleterapi, Stavanger Universitetssjukehus Etter innføring av mammografiscreening og økt bevissthet i befolkningen ser vi de senere årene en betydelig nedgang i antall pasienter med primært inoperabel lokalavansert brystkreft. På verdensbasis anslår man at om lag 30% ...

Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2021

ØYVIND HOLME, Nasjonal koordinator for Tarmscreeningprogrammet, Helse Sør-Øst De første invitasjonene i Tarmscreeningprogrammet blir etter planen sendt ut mot slutten av 2021. Innen utgangen av 2024 skal programmet være landsdekkende.  Kolorektalkreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. Årlig får om lag 4400 nordmenn diagnosen, og rundt 1600 dør årlig av tarmkreft. I løpet av ...

Magnus Strandqvist og hans fraksjoneringsdiagram

JAN FOLKVARD EVENSEN Onkolog, dr. med. Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Min eldste lærebok i stråleterapi er «Strålterapi – En nordisk lärobok», (Fig. 1) med S. Feigenberg, E. Poppe(*) og R. Romanus i redaksjonskomitéen (1). En av bidragsyterne til den nordiske læreboken var Magnus Strandqvist. Han rapporterte her om sine fraksjoneringsforsøk og la fram sitt fraksjoneringsdiagram, emnet ...

Klinisk kunnskap og forbedringskunnskap – som hånd i hanske?

SIV GYDA, Lege i spesialisering, Avdeling for Kreftbehandling, OUS HF (til 01.09.20), Kst. overlege, Kreftavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø HF (fra 01.09.20) Plutselig, nærmest over den kjølige marsnatten, måtte vi endre radikalt måten vi omgås, jobber og drifter arbeidet vårt for å møte en ny utfordring i Sars-COV2-viruset. Timevis med fysiske møter, både mellom pasienter og kolleger ...

Nye legemiddel set verdifullt norsk prioriteringsarbeid under press

REIDUN FØRDE, Professor dr. med, lege, Senter for medisinsk etikk, UiO I praksis konkurrerer ulike pasientgrupper mot kvar andre. Prioritering av helsetenester betyr å rangere rettferdig etter demokratisk vedtekne prinsipp, for å sikre at særleg svake og utsette grupper får det dei treng. Dette arbeidet blir sett på prøve med innføringa av dei nye ekstremt ...

Strålebehandling som smertelindring ved smertefulle skjelettmetastaser

EIVIND RICHTER ANDERSEN, Stråleterapeut, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus INGVIL MJAALAND, Seksjonsoverlege, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Smerte er et svært vanlig problem hos kreftpasienter. Hensikten med denne artikkelen er å 1. belyse stråleterapiens rolle innen smertelindring hos kreftpasienter ved å gi en kortfattet oppsummering av tilgjengelig litteratur. 2. beskrive egne ...