OnkoNytt
KREFTFORENINGENS NASJONALE EKSPERTGRUPPE PÅ PANCREASKREFT

IVAR PRYDZ GLADHAUG1,2 ELI GRINDEDAL3 STEIN KAASA1,4 ELIN KURE5 KNUT JØRGEN LABORI2 ANDERS MOLVEN6,7 ODDMUND NORDGÅRD8 ANNE MARIT RØDLAND9 KJETIL TASKEN1,5 CAROLINE VERBEKE (PROSJEKTLEDER) 1,10  1Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 2Seksjon for HPB-kirurgi, Oslo universitetssykehus 3Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus 4Kreftavdelingen, Oslo Universitetssykehus 5Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus 6Klinisk ...

Kvalitetsregistre – et verktøy for å bedre kvaliteten på norsk kreftbehandling

LIV MARIT DØRUM, Fagansvarlig for kvalitetsregistrene, Nestleder Registerseksjonen Kreftregisteret Bak hvert kvalitetsregister på kreftfeltet ligger det en formidabel, tverrfaglig innsats. Den beste belønningen vi kan få er at resultatene brukes aktivt for å gjøre kvaliteten på norsk kreftbehandling enda bedre.  I Norge har vi foreløpig åtte nasjonale kvalitetsregistre innen kreft. Kvalitetsregistrene er en del av Kreftregisteret ...

Frank Ellis og hans NSD-formel

JAN FOLKVARD EVENSEN, Onkolog, dr. med. Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet I forrige Onkonytt skrev jeg om Strandqvist og hans fraksjonerings-diagram (1). En naturlig oppfølger er Frank Ellis og hans NSD-formel. Spør man i dag en nyutdannet onkolog om hvem Frank Ellis var, vil jeg tro at mange svarer: Vet ikke. Følgende artikkel kan i så måte være ...

Kreftkompasset

LOTTA VÅDE, Sykepleier, leder for Kreftkompasset, sjef for Mentorskapsprogrammet og redaktør av boken «Hver dag teller – livet etter kreft» Å være ferdigbehandlet for kreft; er det lykke eller er det nå den egentlige jobben begynner for pasienten? Etter mange samtaler med denne pasientgruppen forstår jeg at vi står overfor en samfunnsmessig utfordring. En stor ...

Helsekompetanse – et nøkkelbegrep

KATHRINE VANDRAAS, Spesialist i onkologi, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Den 9.november holdt Helsedirektør Bjørn Guldvog pressekonferanse der han detaljert forklarte hvordan helseforvaltningen rent praktisk går frem for å sikre etterlevelse av smittevernråd i forbindelse med pandemien. Han brukte begrepet helsekompetanse som en mulig forklaring på forskjellene man har sett i etterlevelse av tiltak i ulike ...

Ablativ strålebehandling ved prostatacancer og radiobiologiske betraktninger

WOLFGANG LILLEBY, Overlege dr.med. OUS-Radiumhospitalet, Oslo BAKGRUNN:  Strålebehandling har spilt en sentral rolle som standardterapi for menn med lokalisert prostatakreft i en årrekke. Tekniske forbedringer i avsettingen av stråling har bidratt til økt presisjon av behandlingen. Likevel, i motsetning til økt anvendelse av prostatektomi særlig etter innføring av robot-assistert operasjon for menn med prognostisk høyrisiko ...

Palliativ strålebehandling av blærekreft

RENÉ VAN HELVOIRT, Onkolog, Senter for kreftbehandling (SFK), Sørlandet sykehus Kristiansand Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant norske menn med 1350 tilfeller per år som utgjør cirka 7 % av alle krefttilfeller. Forekomsten er lavere hos kvinner, men likevel er det cirka 450 kvinner årlig som får blærecancer. Omlag 90% er av typen urotelialt ...

Palliativ strålebehandling av endetarmskreft

LINN KRUSE TETLIE, Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Lokalavanserte svulster i rektum eller i rektosigmoideum overgangen kan føre til betydelig bekkenplager. De vanligste symptomene er smerte, obstipasjon, tenesmer, blødning og lekkasjeproblematikk. Dersom svulsten er inoperabel av ulike årsaker, f. eks pga komorbiditet hos pasienten, størrelse på svulsten eller fordi pasienten har metastatisk sykdom, ...

Palliativ strålebehandling ved primær inoperabel brystkreft eller utbredt lokalt residiv

MARI HJELSTUEN, Avdeling for blod og kreftsykdommer, seksjon stråleterapi, Stavanger Universitetssjukehus INGVIL MJAALAND, Avdeling for blod og kreftsykdommer, seksjon stråleterapi, Stavanger Universitetssjukehus Etter innføring av mammografiscreening og økt bevissthet i befolkningen ser vi de senere årene en betydelig nedgang i antall pasienter med primært inoperabel lokalavansert brystkreft. På verdensbasis anslår man at om lag 30% ...

Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2021

ØYVIND HOLME, Nasjonal koordinator for Tarmscreeningprogrammet, Helse Sør-Øst De første invitasjonene i Tarmscreeningprogrammet blir etter planen sendt ut mot slutten av 2021. Innen utgangen av 2024 skal programmet være landsdekkende.  Kolorektalkreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. Årlig får om lag 4400 nordmenn diagnosen, og rundt 1600 dør årlig av tarmkreft. I løpet av ...