OnkoNytt
Brystkreft del A: Rebestråling ved lokoregionale residiv fra brystkreft

Ingvil Mjaaland. Overlege, Avd. for Blod- og Kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Mari Helene Blihovde Hjelstuen. Fysiker, Avd. for Blod- og Kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Denne oversikten er basert på syv artikler publisert i internasjonale tidsskrifter i løpet av de 3 siste årene (se referanser). Bakgrunn Data fra store randomiserte studier konkluderer med at om lag 5-15% av alle ...

Strålebehandling av lungemetastaser

Maria Moksnes Bjaanæs. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Vilde Dragset Haakensen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Spredning til lungene er vanlig ved de fleste kreftformer. Spredningsmønsteret i lungene varierer -mellom krefttyper, mellom ulike molekylære undergrupper og individuelt. Ved enkelte krefttyper som for eksempel malignt melanom og colorektalkreft er det vanligere med oligometastatisk sykdom ...

Figur 1: Byer i Norge med stråleterapisenter. Byer med hvite punkter markerer nye sentra som ble etablerte etter Norsk Kreftplan (1997). Antall ­linacer ved hver senter per 2010 er indikert i ­parentes: Tromsø (4), Bodø (1), Trondheim (4), Ålesund (2), Bergen (5), Stavanger (2), ­Kristiansand (2), Oslo (17) og Gjøvik (2).
Stråleterapi i Norge – fortsatt ­betydelige ulikheter i tilgang og bruk. Hvorfor?

Linn Merete Åsli, Overlege avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Stråleterapi utgjør en viktig del av både kurativ og palliativ kreftbehandling. Det er estimert at om lag halvparten av alle kreftpasienter vil ha behov for stråleterapi en eller flere ganger i sykdomsforløpet. ­Behandlingen er non-invasiv og både tids- og kosteffektiv sammenlignet med kirurgi og medikamentell kreftbehandling. Frem til ...

Palliativ strålebehandling av hjernemetastaser

Olav Erich Yri. Postdoktor avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Innledning Hjernemetastaser blir ansett som en dramatisk diagnose assosiert med dyster prognose. Tatt i betraktning omfanget av kreftpasienter som får påvist hjernemetastaser er det overraskende få kliniske studier av tilstrekkelig størrelse og kvalitet som ligger til grunn for behandlingsretningslinjer som er utarbeidet internasjonalt. Denne artikkelen baserer seg i ...

Strålebehandling av levermetastaser

Jan Boris Stene. Overlege, St. Olavs hospital, Trondheim Lever er et vanlig organ for metastasering fra en rekke kreftsykdommer, og levermetastaser kan gi betydelig morbiditet og forkortet levetid. Ved levermetastaser gis det oftest systemisk behandling, men i noen situasjoner kan det være aktuelt med strålebehandling. Stereotaktisk strålebehandling (SBRT) av solitære metastaser eller oligometastaser kan forlenge tid ...

Palliativ strålebehandling av pancreascancer

René van Helvoirt. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Christian Kersten. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Innledning 80 – 90 % av pasientene med pancreascancer har ved diagnosetidspunkt for avansert sykdom til å kunne bli potensielt kurert med operasjon, enten fordi tumoren er for lokalavansert eller fordi det er fjernspredning (M1). Omkring 30 % av pasientene ...

Bilde 2: Strålebehandling - doseplan
Palliativ strålebehandling ved ­ øre-nese-hals (ØNH) kreft

Einar Dale. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Åse Bratland. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Strålebehandling er en effektiv behandling av kreft i hode-hals området. Lokoregional palliativ stråling tilbys pasienter med: Lokalavansert ØNH kreft der muligheten for kurasjon anses som urealistisk. Redusert allmenntilstand og komorbiditet som gjør det vanskelig å gi behandling med kurativ intensjon. Fjernmetastaser ...

CT-bilder med post-SBRT lungeforandringer
Stereotactic body radiation therapy of colorectal cancer metastases – an overview

Karin Lindberg. MD, PhD, Karolinska Institutet, HHLH-sektionen, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm Stereotactic body radiation therapy (SBRT) has been a major leap in the treatment of cancer. SBRT is a radiation therapy technique in which a few high-dose fractions are delivered to a well-defined ­target in the body, rendering extremely high biological doses. In metastasized patients, ...

Figur 10: Skjelettscintigram som viser metastasering, men utenom fokuset i høyre acetabulum og et fokus i nedre del av sacrum er det ingen sikre funn andre steder i ­bekkenet eller lumbalt.
Ikke glem å tenke selv: 4 kasuistikker.

Av René van Helvoirt, overlege, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Med jevne mellomrom mottar stråleterapiavdelinger henvisninger som ­inne­holder en nokså konkret bestilling for hva som skal bestråles. I en ­travel hverdag er det fare for at en slik konkret bestilling tas for god fisk og at ­pasienten ­behandles deretter. I de fleste av disse ...

Figure 1. Outcome of culture. Colonyforming units of E.coli in a Petri dish diagnosed by inspection
How can microbiome affect the urinary tract?

Av: Prof. Truls E. Bjerklund Johansen, Dept of Urology, Oslo University Hospital Dr. Vitaly Smelov, IARC WHO Prevention and Implementation Group, Lyon, France Co-authors: Kurt Naber (Germany) and Florian Wagenlehner (Germany) Urine microbiome: A new paradigm in urogenital infections and diseases A paradigm shift Until recently the generally accepted paradigm implied that urine of healthy ...