OnkoNytt
Kommentar: Cancer-spesifikk og totaloverlevelse. Too long to wait?

10-year outcome after monitoring, surgery, or radiotherapy for localized prostate cancer. Hamdy FC et al. PROTECT-trial NEJM 2016. 2664 diagnostiserte menn med lokalisert prostatacancer (PC), inkludert 1643 (62%) gjennomført i tidsrom 19999-2009. Aktiv overvåkning (AO;n=545), kirurgi (RP;n= 553), strålebehandling (RT;n=545). Formål: Effekt undersøkelse av tre anbefalte opsjoner for menn med PC detektert ved prostata-spesifikk antigen ...

Endokrin behandling av brystkreft og medikamentetterlevelse («adherence»)

Av Stephanie Geisler, overlege, Kreftseksjon Bærum Sykehus. ”Drugs don´t work in patients who do not take them” C. Everett Koop, M.D. Brystkreft er den hyppigeste kreftsykdommen for kvinner på verdensbasis, og i Norge rammes over 3000 kvinner årlig1. Overlevelse  ved brystkreft har steget gjennom de siste 50 år, takket være blant annet mer effektiv adjuvant ...

Kjemoterapiens historie

Av Erlend Tenden Øverbø, Lege i spesialisering, Radiumhospitalet Historien om kjemoterapi er en reise fra etterkrigstidens monoterapi med kortvarige remisjoner og fatale bivirkninger til nåtidens kombinasjonskurer med kurativt potensiale. Jeg har i artikkelen prøvd å skildre veien fra kjemoterapiens opprinnelse og utviklingen frem til medio 1980-tallet. Kreftforskere rettet da søkelyset stadig mer mot såkalt ”målrettet ...

SIRT (selektiv intern radioterapi)

Av Torjan Magne Haslerud. Overlege, Haukeland Universitets Sykehus Innledning Selektiv intern radioterapi (SIRT) eller radioembolisasjon (RE) er en lokal-stråleterapi for primære og sekundære levertumores. Metoden ble utviklet i Australia på slutten av 80-tallet og har vært godkjent til klinisk bruk i Europa siden 2003. Virkeprinsippet i denne behandlingen er at små radioaktive (Yttrium-90) mikrosfærer akkumuleres ...

Dagpost-basert multidisciplinær tilbud for pasienter med høygradig gliom: første erfaringer ved Senter for kreftbehandling (SFK), Kristiansand

Av René van Helvoirt (onkolog), Maja Hareide Holt (kreftsykepleier), Janne Bjerva (fysioterapeut), Birte Langfeldt (ergoterapeut), Anne Throndsen (sosionom) og Leif Kristian Drangsholt (sykehusprest). Bakgrunn Hvert år får ca. 200 voksne norske pasienter diagnostisert et høygradig gliom (HGG), en ondartet hjernesvulst med et aggressivt vekstmønster. Høygradige gliomer er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos ...

Nytt fra Sarkomgruppa på OUS-Radiumhospitalet

Av Kirsten Sundby Hall og Jan Peter Poulsen. Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Et fast multidisiplinært utrednings- og behandlingsteam for sarkompasientene har eksistert i minst 40 år ved Radiumhospitalet. Det var overlege Øivin Pleym Solheim som så behovet for et slikt tverrfaglig samarbeid og stiftet ”Sarkomgruppa” . I gruppa arbeider spesialister innen onkologi, tumorortopedi, abdominalkirurgi, ...

Kurativ strålebehandling ved prostatacancer

Av Wolfgang Lilleby1 og Arne Solberg2 1 Overlege dr.med., Kreftklnikk, OUS-Radiumhospitalet, Oslo 2 Overlege Ph.d., Avdelingssjef-leger, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Epidemiologi Hvert år diagnostiseres om lag 5000 nye tilfeller og det dør cirka 1000 menn årlig av prostatacancer (PCa) i Norge. Det store flertallet av disse diagnostiseres med sykdommen i potensielt kurabelt ...

Kirurgisk behandling av prostatakreft

Av Bjørn Brennhovd, overlege urologisk avdeling, OUS Radiumhospitalet Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn og nær 5000 nydiagnostiserte årlig i Norge. Med innføring av PSA testing og økende bruk av sofistikerte diagnostiske muligheter med MR og MR fusjonert ultralydveiledete biopsier finner man flere med cancer og ofte på et tidligere stadium enn før. Prostatakreft har ...

Behandling av metastatisk prostatacancer

Av Arne S. Berg1 og Daniel Heinrich2 1 Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Onkologisk avdeling, Drammen, Norge; 2 Akershus Universitetssykehus HF, Onkologisk Avdeling, Lørenskog, Norge Korrespondase: daniel.heinrich@ahus.no Prostatakreft er den mest vanlige ikke-kutane krefttypen hos menn på verdensbasis. I 2014 ble det diagnostisert i underkant av 5000 tilfeller i Norge og litt mer enn 1000 døde av sykdommen ...

Fjorten år ved roret i Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Av Erik Wist   Etter 14 år ved roret i NBCG er det en hyggelig utfordring å kunne fortelle hva som faktisk har skjedd innen brystkreftbehandlingen i Norge i disse årene. Det er ikke bare jeg som har holdt i roret. Det som beskrives her, er hva et engasjert fagmiljø innen NBCG har utrettet. NBCG ...