OnkoNytt
Nytt fra Norsk gastrointestinal cancer gruppe

Av Marianne G. Guren Norsk gastrointestinal cancer gruppe – colorectal (NGICG-CR) er faggruppe for colorectal cancer og består av oppnevnte gastrokirurger og onkologer fra hver helseregion, i tillegg til en radiolog, patolog og representanter fra Kreftregisteret. Gruppen er referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Det siste året har gruppen arbeidet med flere handlingsprogrammer, ...

Ny god vedlikeholdsbehandling etter avsluttet recidivbehandling av eggstokkreft

Av Anne Dørum. Overlege dr med, Avd for gynekologisk kreft Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus Overlevelse av karsinom utgått fra ovarier/tuber/peritoneum (OC) er dårlig og har ikke endret seg merkbart siden paclitaxel på 1990-tallet ble del av primær behandlingen kombinert medcarboplatin og avansert kirurgi. De fleste pasienter opplever tilbakefall og flere linjer med kjemoterpi og dermed også ...

Nytt fra NFGO: Skal sikre lik behandling

Av Carl Fredrik Bø (bilde av Line Børge) Diagnostisering og behandling av gynekologisk kreft standardiseres av helsemyndighetene. I midten av september lanserte Helsedirektoratet den første nasjonale Handlingsplanen med retningslinjer for gynekologisk kreft. – Vi har fått et bedre verktøy enn det vi har hatt før, sier seksjonsoverlege Line Børge. Den viktigste endringen i forhold til dagens ...

Moderat hypofraksjonert stråleterapi ved prostatakreft

Av Christoph Müller og René van Helvoirt, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Omfattende data underbygger at prostatakreft oppfører seg radiobiologisk som langsomt proliferende sent reagerende vev – og dermed skiller seg fra de fleste andre carcinomer med rask repopulasjon. Tre store metaanalyser av til sammen 25000 pasienter konkluderer med at radiobiologien av prostatakreft best beskrives med en α/β ratio ...

Kommentar: Cancer-spesifikk og totaloverlevelse. Too long to wait?

10-year outcome after monitoring, surgery, or radiotherapy for localized prostate cancer. Hamdy FC et al. PROTECT-trial NEJM 2016. 2664 diagnostiserte menn med lokalisert prostatacancer (PC), inkludert 1643 (62%) gjennomført i tidsrom 19999-2009. Aktiv overvåkning (AO;n=545), kirurgi (RP;n= 553), strålebehandling (RT;n=545). Formål: Effekt undersøkelse av tre anbefalte opsjoner for menn med PC detektert ved prostata-spesifikk antigen ...

Endokrin behandling av brystkreft og medikamentetterlevelse («adherence»)

Av Stephanie Geisler, overlege, Kreftseksjon Bærum Sykehus. ”Drugs don´t work in patients who do not take them” C. Everett Koop, M.D. Brystkreft er den hyppigeste kreftsykdommen for kvinner på verdensbasis, og i Norge rammes over 3000 kvinner årlig1. Overlevelse  ved brystkreft har steget gjennom de siste 50 år, takket være blant annet mer effektiv adjuvant ...

Kjemoterapiens historie

Av Erlend Tenden Øverbø, Lege i spesialisering, Radiumhospitalet Historien om kjemoterapi er en reise fra etterkrigstidens monoterapi med kortvarige remisjoner og fatale bivirkninger til nåtidens kombinasjonskurer med kurativt potensiale. Jeg har i artikkelen prøvd å skildre veien fra kjemoterapiens opprinnelse og utviklingen frem til medio 1980-tallet. Kreftforskere rettet da søkelyset stadig mer mot såkalt ”målrettet ...

SIRT (selektiv intern radioterapi)

Av Torjan Magne Haslerud. Overlege, Haukeland Universitets Sykehus Innledning Selektiv intern radioterapi (SIRT) eller radioembolisasjon (RE) er en lokal-stråleterapi for primære og sekundære levertumores. Metoden ble utviklet i Australia på slutten av 80-tallet og har vært godkjent til klinisk bruk i Europa siden 2003. Virkeprinsippet i denne behandlingen er at små radioaktive (Yttrium-90) mikrosfærer akkumuleres ...

Dagpost-basert multidisciplinær tilbud for pasienter med høygradig gliom: første erfaringer ved Senter for kreftbehandling (SFK), Kristiansand

Av René van Helvoirt (onkolog), Maja Hareide Holt (kreftsykepleier), Janne Bjerva (fysioterapeut), Birte Langfeldt (ergoterapeut), Anne Throndsen (sosionom) og Leif Kristian Drangsholt (sykehusprest). Bakgrunn Hvert år får ca. 200 voksne norske pasienter diagnostisert et høygradig gliom (HGG), en ondartet hjernesvulst med et aggressivt vekstmønster. Høygradige gliomer er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos ...

Nytt fra Sarkomgruppa på OUS-Radiumhospitalet

Av Kirsten Sundby Hall og Jan Peter Poulsen. Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Et fast multidisiplinært utrednings- og behandlingsteam for sarkompasientene har eksistert i minst 40 år ved Radiumhospitalet. Det var overlege Øivin Pleym Solheim som så behovet for et slikt tverrfaglig samarbeid og stiftet ”Sarkomgruppa” . I gruppa arbeider spesialister innen onkologi, tumorortopedi, abdominalkirurgi, ...