OnkoNytt
Behandling og oppfølging av eldre pasienter med kreft – nytten av en geriatrisk vurdering

GURO FALK ERIKSEN, LIS onkologi/Ph.D stipendiat, Kreftenheten Hamar/Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet (SI) MARIT SLAAEN, Pensjonert onkolog/Professor emerita, Forskningssenter AFS, SI/ Universitetet i Oslo UTFORDRINGER VED KREFT HOS ELDRE Median alder ved tidspunkt for kreftdiagnose i Norge er omlag 70 år, og økende levealder har medført et raskt stigende antall eldre ...

Immunterapi ved gastroøsofageal kreft: hva er nytt?

Gastroøsofageal (GØ) kreft utgjør en heterogen gruppe av svulster som varierer sterkt i forekomst, histologi, molekylærbiologi og respons på behandlinger. De to viktigste histologiene i GØ kreft er plateepitelkarsinom (PEK) og adenokarsinom (AK). For metastaserende kreft er cellegift fortsatt hjørnesteinen i behandlingen. Immunterapi ved bruk av immunsjekkpunkthemmere (ISH) er en ny behandlingsmodalitet for denne formen ...

The effectiveness of offering a smoking cessation program to cancer patients in treatment – first results of a prospective Norwegian study

ARNFINN HELLEVE (1), MAJA WEEMES GRØTTING (1, 2), DINA HEIDER HOV (2), TARA KELLY DOLGNER (3), ELISABETH KVAAVIK (2) (1) Centre for Evaluation of Public Health Measures, Norwegian Institute of Public Health, (2) Department for Alcohol, Tobacco and Drugs, Norwegian Institute of Public Health, (3) Department for Research Administrative Support, Norwegian Institute of Public Health ...

Seksuell helse etter brystkreft

Mange har nok hatt pasienter til kontroll på poliklinikken som forteller om utfordringer i sex-livet etter kreftbehandlingen. Forskning på seksuell helse etter kreft har ikke vært et høyt prioritert forskningsfelt, men de siste årene har en økt oppmerksomhet og bevissthet rundt disse problemstillingene vokst frem, særlig blant brystkreftpasienter. SOLVEIG KATRINE SMEDSLAND, Onkolog og phd stipendiat, ...

Kreft hos personer med utviklingshemming

Stadig flere med utviklingshemning blir eldre. Økt alder regnes som en av de største risikofaktorene for å få kreft. Hvordan er dette for personer med utviklingshemning? Og hvordan kan vi følge opp best mulig når personer med utviklingshemning får kreft? STINE SKORPEN, Fagkonsulent og spesialsykepleier, Nasjonalt senter for aldring og helse HEIDI E. NAG, Spesialpedagog ...

Uønskede hendelser i stråleterapi

Det er menneskelig å feile [1]. Selv om vi alle går på jobb med et ønske om å gjøre det beste for våre pasienter, vil det kunne skje feil. Siden omkring årtusenskiftet har det vært en gradvis dreining i helsevesenet fra individ- til systemfokus når noe går galt, «Fra skyld og skam til læring og ...

Rehabilitering av kreftpasienter

GUNHILD MARIA GJERSET, Forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter SYNNE-KRISTIN HOFFART BØHN, Postdoc, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter TONE SKAALI, Seksjonsleder, Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering, Avdeling for klinisk service, Kreftklinikken, OUS CECILIE ESSHOLT KISERUD, Overlege / leder, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter og Seksjon for seneffekter, Avdeling for kreftbehandling, OUS LENE THORSEN, Forsker, Nasjonal kompetansetjeneste ...

Psykososiale effekter etter behandling for kreft – en kort oversikt

HANNE C. LIE, Avdeling for Atferdsmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Å få en kreftdiagnose vekker sterke følelser hos de fleste og oppleves av mange å være et «møte med døden», uavhengig av diagnose og stadium. Både det å få en slik diagnose og behandlingen i seg selv kan betraktes som ...

Hvordan påvirker ulik treningsintensitet fysisk form blant pasienter som gjennomgår kreftbehandling?

Dette spørsmålet ble blant annet undersøkt i en ph.d-studie forsvart i november 2020 ved Universitetet i Agder. Studien var del av en stor randomisert treningsintervensjonsstudie (The Phys- Can study) som ble gjennomført ved tre ulike sykehus i Sverige fra 2015 til 2018 (pasientene følges også opp i 10 år). ANN CHRISTIN HELGESEN BJØRKE, Universitetslektor, Institutt ...

Norwegian Exercise Oncology Network (NEON):

Et forskningsnettverk med fokus på trening og fysisk aktivitet i forbindelse med kreftsykdom. SVEINUNG BERNTSEN, Instituttleder, Institutt for Idrettsvitenskap og Kroppsøving, Universitetet i Agder KRISTIN BENJAMINSEN BORCH, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT MAY GRYDELAND, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole LENE THORSEN, Oslo Universitetssykehus LINE OLDERVOLL, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU KUNNSKAPSUTVIKLINGEN I løpet av ...