OnkoNytt
Anna Winge
Immunterapi i behandling av malignt melanom og håndtering av bivirkninger

Av Anna K. Winge-Main, Spesialist i onkologi, Overlege med fagansvar for malignt melanom ved Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, OUS HF Immunterapi har medført et paradigmeskifte i kreftbehandling de siste par årene. Med antistoffer mot cytotoksisk T-lymfocytt antigen- 4 (CTLA-4), programmed cell death-protein 1 (PD-1) eller dens ligand (PD-L1), potensieres kroppens eget immunforsvar i reaksjonen mot ...

Sexologisk rådgiving som en del av kreftomsorgen

Av Randi Gjessing. Spesialsykepleier i onkologi, spesialist i sexologisk rådgiving NACS. Urologisk avdeling, Akershus universitetssykehus. Sexologi er et relativt nytt fagområde i norske sykehus, men i kreftomsorgen har man ­lenge sett at mange kreftoverlevere har store utfordringer i forhold til seksualfunksjon. Jeg har jobbet som sexolog for kreftpasienter siden 2007, og har sett en sterkt økende ...

Figur 1 - Evaluering av de ulike temaene
Bedre forberedte pasienter og pårørende – Forberedelseskurs til strålebehandling for prostatakreftpasienter

Av Birthe Rokne Stensland, Fagstråleterapeut ved Senter for kreftbehandling (SFK), Sørlandet sykehus Ingrid Bernath, Opplæringskonsulent/stråleterapeut ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssjukehus Bakgrunn Å mestre hverdagen kan være krevende for kreftpasienter og deres pårørende både før, under og etter behandling. I en usikker situasjon kan for mye informasjon oppleves som skremmende og for ...

Figur 2: Cyberknife
Stereotaksi mot svulster i lunge

Av Odd Terje Brustugun, Spesialist i onkologi, Onkologisk seksjon, Drammen sykehus, Vestre Viken HF Stråleterapi er i kontinuerlig utvikling og blir mer og mer sofistikert, slik som ekstrakranial stereotaktisk stråleterapi (i internasjonal litteratur kalt stereotactic body radiation therapy, SBRT) 1. I prinsippet kan denne teknikken benyttes mot lesjoner i alle deler av kroppen. Både ved primær ...

Alexander Fleming: ­antio­biotikaens ”gudfar”
Mikrobiologisk epidemiologi i Norge og ved Radiumhospitalet, og konsekvenser for antibiotikabehandling

Av Dag Torfoss, Infeksjonsmedisiner og smittevernlege Kreftklinikken, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus Pasienter med kreft har økt forekomst av infeksjoner både som følge av sykdommen og som følge av behandlingen. Pasienter med febril nøytropeni har en potensielt dødelig infeksjon, og vi har lært å behandle disse pasientene raskt med empirisk baktericide antibiotika så snart blodkulturer er tatt. ...

Hva er nytt for øsofagus- og ventrikkelcancer

Av Overlege, professor Egil Johnson. Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Oslo universitetssykehus, Ullevål.  egil.johnson@ous-hf.no Øsofaguscancer – Deltagelse i NeoRes II NeoRes II er en skandinavisk multicenter studie ledet av miljøet ved Karolinska sykehuset i Stockholm. Syv sykehus i Sverige og de fire universitets-sykehusene i Norge deltar. Fem års overlevelse ved antatt kurativ reseksjon (R0) ved øsofaguscancer ...

Nytt fra Norsk gastrointestinal cancer gruppe

Av Marianne G. Guren Norsk gastrointestinal cancer gruppe – colorectal (NGICG-CR) er faggruppe for colorectal cancer og består av oppnevnte gastrokirurger og onkologer fra hver helseregion, i tillegg til en radiolog, patolog og representanter fra Kreftregisteret. Gruppen er referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Det siste året har gruppen arbeidet med flere handlingsprogrammer, ...

Ny god vedlikeholdsbehandling etter avsluttet recidivbehandling av eggstokkreft

Av Anne Dørum. Overlege dr med, Avd for gynekologisk kreft Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus Overlevelse av karsinom utgått fra ovarier/tuber/peritoneum (OC) er dårlig og har ikke endret seg merkbart siden paclitaxel på 1990-tallet ble del av primær behandlingen kombinert medcarboplatin og avansert kirurgi. De fleste pasienter opplever tilbakefall og flere linjer med kjemoterpi og dermed også ...

Nytt fra NFGO: Skal sikre lik behandling

Av Carl Fredrik Bø (bilde av Line Børge) Diagnostisering og behandling av gynekologisk kreft standardiseres av helsemyndighetene. I midten av september lanserte Helsedirektoratet den første nasjonale Handlingsplanen med retningslinjer for gynekologisk kreft. – Vi har fått et bedre verktøy enn det vi har hatt før, sier seksjonsoverlege Line Børge. Den viktigste endringen i forhold til dagens ...

Moderat hypofraksjonert stråleterapi ved prostatakreft

Av Christoph Müller og René van Helvoirt, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Omfattende data underbygger at prostatakreft oppfører seg radiobiologisk som langsomt proliferende sent reagerende vev – og dermed skiller seg fra de fleste andre carcinomer med rask repopulasjon. Tre store metaanalyser av til sammen 25000 pasienter konkluderer med at radiobiologien av prostatakreft best beskrives med en α/β ratio ...