OnkoNytt
Palliativ strålebehandling av blærekreft

Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant norske menn med 1350 tilfeller per år som utgjør cirka 7 % av alle krefttilfeller. Forekomsten er lavere hos kvinner, men likevel er det cirka 450 kvinner årlig som får blærecancer. Omlag 90% er av typen urotelialt carcinom, og røyking er hovedårsaken bak denne kreftformen. RENÉ VAN HELVOIRT, ...

Palliativ strålebehandling av endetarmskreft

LINN KRUSE TETLIE, Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Lokalavanserte svulster i rektum eller i rektosigmoideum overgangen kan føre til betydelig bekkenplager. De vanligste symptomene er smerte, obstipasjon, tenesmer, blødning og lekkasjeproblematikk. Dersom svulsten er inoperabel av ulike årsaker, f. eks pga komorbiditet hos pasienten, størrelse på svulsten eller fordi pasienten har metastatisk sykdom, ...

Palliativ strålebehandling ved primær inoperabel brystkreft eller utbredt lokalt residiv

MARI HJELSTUEN, Avdeling for blod og kreftsykdommer, seksjon stråleterapi, Stavanger Universitetssjukehus INGVIL MJAALAND, Avdeling for blod og kreftsykdommer, seksjon stråleterapi, Stavanger Universitetssjukehus Etter innføring av mammografiscreening og økt bevissthet i befolkningen ser vi de senere årene en betydelig nedgang i antall pasienter med primært inoperabel lokalavansert brystkreft. På verdensbasis anslår man at om lag 30% ...

Palliativ strålebehandling ved maligne lymfomer, myelomatose og leukemier

ALEXANDER FOSSÅ, Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet INNLEDNING OG OVERSIKT Maligne lymfomer utgjør over 50 forskjellige entiteter og kan ramme personer i alle aldre. For didaktiske formål kan maligne lymfomer inndeles i Hodgkin lymfom (HL) og Non-Hodgkin lymfom (NHL).Iden siste gruppen har vi indolente og aggressive former [1]. Primærbehandling og utsikter til kurasjon ...

Palliativ strålebehandling av primærsvulster i lever og galleveier

Primærsvulster i lever og galleveier er sjeldne krefttyper i Norge der prognosen er begrenset (1). Kunnskapsgrunnlaget er også begrenset og det er mye som er uavklart når det gjelder hvilken behandlingsmodalitet som er den beste i en gitt situasjon og et gitt stadium. Dette gjelder ikke minst strålebehandling, der muligheten for å gi effektiv konvensjonell ...

Palliativ strålebehandling, del 3

ONKONYTT I SAMARBEID MED NIRO I januar 2019 var det et nettverksmøte om strålebehandling i regi av NIRO (Network in Radiation Oncology, se også www. niro-research.no) og i forbindelse med det snakket vi om at det ville være ønskelig å få en edukativ artikkelserie i Onkonytt som gir en basal oversikt over indikasjonene for palliativ ...

Palliativ strålebehandling av skjelettmetastaser

Øyvind Bruland. Professor, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus René van Helvoirt. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Hovedparten av symptomgivende metastaser befinner seg i skjelettet. Ved de store cancer-gruppene som brystkreft og prostatakreft er skjelettmetastaser til stede hos opp til trekvart av pasientene med avansert sykdom. Smerter er det hyppigst forkommende symptom, men man ...

Palliativ torakal strålebehandling

Odd Terje Brustugun. Overlege, Kreftseksjonen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF Aslaug Helland. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Lungekreft er en av de vanligste kreftdiagnosene og blir ofte oppdaget i langkommet stadium. I 2018 fikk 3351 pasienter diagnosen og 2201 døde av sykdommen. På tross av betydelig utvikling innen medikamentell behandling, er palliativ strålebehandling fortsatt ...

Bilde 4. Stereotaktisk strålebehandling mot metastase i columna 16 Gy x 1 (liten stråledose mot medulla)
Strålebehandling ved malignt melanom

K. Dolven Jacobsen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Medikamentell behandling med immunterapi og BRAF-/MEK hemmere har de senere år revolusjonert behandlingen av metastaserende melanom. Strålebehandling er allikevel fortsatt aktuelt for mange pasienter og kan gi god palliasjon og langvarig lokal kontroll av både inoperabel lokoregional sykdom og fjernmetastaser. Dette spesielt hvis tumor ikke er ...

Livsforlengende strålebehandling ved primære svulster i sentralnervesystemet

Henriette Magelssen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Petter Brandal. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Stråleterapi er mye brukt som en del av behandlingen ved svulster i sentralnervesystemet, og er noen ganger eneste tumorrettede behandling. Hos de fleste pasienter gis stråleterapi i palliativ hensikt eller med intensjon om lokal kontroll. Noen unntak finnes selvfølgelig, ...