OnkoNytt
Palliativ torakal strålebehandling

Odd Terje Brustugun. Overlege, Kreftseksjonen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF Aslaug Helland. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Lungekreft er en av de vanligste kreftdiagnosene og blir ofte oppdaget i langkommet stadium. I 2018 fikk 3351 pasienter diagnosen og 2201 døde av sykdommen. På tross av betydelig utvikling innen medikamentell behandling, er palliativ strålebehandling fortsatt ...

Figur 3. Behandling av en leverlesjon med ett 270°-felt avlevert med passiv spredning (venstre bilde) og aktiv skanning (høyre bilde) [3].
Protonbehandling; muligheter og utfordringer

Taran Paulsen Hellebust. Fysiker, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Om fire til fem år vil protonbehandling være etablert som et behandlingstilbud i Norge. Hva skiller denne strålebehandlingen fra tradisjonell strålebehandling, hvilke muligheter har vi og hvilke tekniske/fysikalske utfordringer står vi ovenfor når denne behandlingen skal implementeres? Bragg peak og SOBP Det har skjedd en rivende utvikling innen ...

Bilde 4. Stereotaktisk strålebehandling mot metastase i columna 16 Gy x 1 (liten stråledose mot medulla)
Strålebehandling ved malignt melanom

K. Dolven Jacobsen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Medikamentell behandling med immunterapi og BRAF-/MEK hemmere har de senere år revolusjonert behandlingen av metastaserende melanom. Strålebehandling er allikevel fortsatt aktuelt for mange pasienter og kan gi god palliasjon og langvarig lokal kontroll av både inoperabel lokoregional sykdom og fjernmetastaser. Dette spesielt hvis tumor ikke er ...

Livsforlengende strålebehandling ved primære svulster i sentralnervesystemet

Henriette Magelssen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Petter Brandal. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Stråleterapi er mye brukt som en del av behandlingen ved svulster i sentralnervesystemet, og er noen ganger eneste tumorrettede behandling. Hos de fleste pasienter gis stråleterapi i palliativ hensikt eller med intensjon om lokal kontroll. Noen unntak finnes selvfølgelig, ...

Palliativ strålebehandling av gynekologisk kreft

Esten Nakken. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Kjersti Bruheim. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Gynekologisk kreft inkluderer kreftsykdommer med utgangspunkt i vulva, vagina, cervix, endometriet og ovarier. I 2017 ble 1677 nye tilfeller av gynekologisk kreft rapportert i Norge. Insidensen har vært rimelig stabil det siste tiåret mens overlevelsesraten er sakte stigende. ...

Strålebehandling av cancer øsofagi og cancer ventriculi

Ingunn Hatlevoll. Overlege, St. Olavs hospital, Trondheim Innledning Kreft i både spiserør og magesekk oppdages ofte i avansert stadium, og disse pasientene vil således ikke være tilgjengelig for kurativ behandling. Høy alder og/eller komorbiditet kan også være årsak til at man har en palliativ tilnærming, selv ved sykdom i tidligere stadium. Både kreft i spiserør ...

Palliativ lokal strålebehandling av avansert prostatacancer

W.Lilleby. Overlege, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitestsykehus G. Tafjord. Overlege, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitestsykehus Innledning Prostatacancer (PCa) vil bli oppdaget i avansert hormonfølsom fase hos opp til 7% av pasientene (Cancer Registry Norway 2017). I videre forløp vil 15-20% av pasienter med kastrasjonsresistent eller hormonrefraktær sykdom ha behov for lokal palliativ strålebehandling pga av symptomer fra primærtumor ...

Brystkreft del A: Rebestråling ved lokoregionale residiv fra brystkreft

Ingvil Mjaaland. Overlege, Avd. for Blod- og Kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Mari Helene Blihovde Hjelstuen. Fysiker, Avd. for Blod- og Kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Denne oversikten er basert på syv artikler publisert i internasjonale tidsskrifter i løpet av de 3 siste årene (se referanser). Bakgrunn Data fra store randomiserte studier konkluderer med at om lag 5-15% av alle ...

Strålebehandling av lungemetastaser

Maria Moksnes Bjaanæs. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Vilde Dragset Haakensen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Spredning til lungene er vanlig ved de fleste kreftformer. Spredningsmønsteret i lungene varierer -mellom krefttyper, mellom ulike molekylære undergrupper og individuelt. Ved enkelte krefttyper som for eksempel malignt melanom og colorektalkreft er det vanligere med oligometastatisk sykdom ...

Figur 1: Byer i Norge med stråleterapisenter. Byer med hvite punkter markerer nye sentra som ble etablerte etter Norsk Kreftplan (1997). Antall ­linacer ved hver senter per 2010 er indikert i ­parentes: Tromsø (4), Bodø (1), Trondheim (4), Ålesund (2), Bergen (5), Stavanger (2), ­Kristiansand (2), Oslo (17) og Gjøvik (2).
Stråleterapi i Norge – fortsatt ­betydelige ulikheter i tilgang og bruk. Hvorfor?

Linn Merete Åsli, Overlege avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Stråleterapi utgjør en viktig del av både kurativ og palliativ kreftbehandling. Det er estimert at om lag halvparten av alle kreftpasienter vil ha behov for stråleterapi en eller flere ganger i sykdomsforløpet. ­Behandlingen er non-invasiv og både tids- og kosteffektiv sammenlignet med kirurgi og medikamentell kreftbehandling. Frem til ...