OnkoNytt
Palliativ strålebehandling av gynekologisk kreft

Esten Nakken. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Kjersti Bruheim. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Gynekologisk kreft inkluderer kreftsykdommer med utgangspunkt i vulva, vagina, cervix, endometriet og ovarier. I 2017 ble 1677 nye tilfeller av gynekologisk kreft rapportert i Norge. Insidensen har vært rimelig stabil det siste tiåret mens overlevelsesraten er sakte stigende. ...

Strålebehandling av cancer øsofagi og cancer ventriculi

Ingunn Hatlevoll. Overlege, St. Olavs hospital, Trondheim Innledning Kreft i både spiserør og magesekk oppdages ofte i avansert stadium, og disse pasientene vil således ikke være tilgjengelig for kurativ behandling. Høy alder og/eller komorbiditet kan også være årsak til at man har en palliativ tilnærming, selv ved sykdom i tidligere stadium. Både kreft i spiserør ...

Palliativ lokal strålebehandling av avansert prostatacancer

W.Lilleby. Overlege, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitestsykehus G. Tafjord. Overlege, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitestsykehus Innledning Prostatacancer (PCa) vil bli oppdaget i avansert hormonfølsom fase hos opp til 7% av pasientene (Cancer Registry Norway 2017). I videre forløp vil 15-20% av pasienter med kastrasjonsresistent eller hormonrefraktær sykdom ha behov for lokal palliativ strålebehandling pga av symptomer fra primærtumor ...

Brystkreft del A: Rebestråling ved lokoregionale residiv fra brystkreft

Ingvil Mjaaland. Overlege, Avd. for Blod- og Kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Mari Helene Blihovde Hjelstuen. Fysiker, Avd. for Blod- og Kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Denne oversikten er basert på syv artikler publisert i internasjonale tidsskrifter i løpet av de 3 siste årene (se referanser). Bakgrunn Data fra store randomiserte studier konkluderer med at om lag 5-15% av alle ...

Strålebehandling av lungemetastaser

Maria Moksnes Bjaanæs. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Vilde Dragset Haakensen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Spredning til lungene er vanlig ved de fleste kreftformer. Spredningsmønsteret i lungene varierer -mellom krefttyper, mellom ulike molekylære undergrupper og individuelt. Ved enkelte krefttyper som for eksempel malignt melanom og colorektalkreft er det vanligere med oligometastatisk sykdom ...

Palliativ strålebehandling av hjernemetastaser

Olav Erich Yri. Postdoktor avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Innledning Hjernemetastaser blir ansett som en dramatisk diagnose assosiert med dyster prognose. Tatt i betraktning omfanget av kreftpasienter som får påvist hjernemetastaser er det overraskende få kliniske studier av tilstrekkelig størrelse og kvalitet som ligger til grunn for behandlingsretningslinjer som er utarbeidet internasjonalt. Denne artikkelen baserer seg i ...

Strålebehandling av levermetastaser

Jan Boris Stene. Overlege, St. Olavs hospital, Trondheim Lever er et vanlig organ for metastasering fra en rekke kreftsykdommer, og levermetastaser kan gi betydelig morbiditet og forkortet levetid. Ved levermetastaser gis det oftest systemisk behandling, men i noen situasjoner kan det være aktuelt med strålebehandling. Stereotaktisk strålebehandling (SBRT) av solitære metastaser eller oligometastaser kan forlenge tid ...

Palliativ strålebehandling av pancreascancer

René van Helvoirt. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Christian Kersten. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Innledning 80 – 90 % av pasientene med pancreascancer har ved diagnosetidspunkt for avansert sykdom til å kunne bli potensielt kurert med operasjon, enten fordi tumoren er for lokalavansert eller fordi det er fjernspredning (M1). Omkring 30 % av pasientene ...

Bilde 2: Strålebehandling - doseplan
Palliativ strålebehandling ved ­ øre-nese-hals (ØNH) kreft

Einar Dale. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Åse Bratland. Overlege, avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Strålebehandling er en effektiv behandling av kreft i hode-hals området. Lokoregional palliativ stråling tilbys pasienter med: Lokalavansert ØNH kreft der muligheten for kurasjon anses som urealistisk. Redusert allmenntilstand og komorbiditet som gjør det vanskelig å gi behandling med kurativ intensjon. Fjernmetastaser ...