OnkoNytt
Bilde 1 En pasient med inkurabelt BCC før ­behandling med vismodegib
Non-Melanom hudkreft (NMSC). Temaer fra ESTRO kurset «Multidisciplinary management of non-melanoma skin cancer», 2019.

Sigrun Dahl. OUS HF, Radiumhospitalet Non-Melanom hudkreft (NMSC) omfatter i prinsippet all hudkreft som ikke er melanom, men termen brukes vanligvis om basalcellekarsinomer (BCC), platepitelkarsinomer (SCC), Merkelcellekarsinom (MCC), dermatofibrosarcomer (DFSP), adnexale svulster og vaskulære svulster. Soleksponering er ­hovedårsaken til utvikling av NMSC. Innledning NMSC er den hyppigst forekommende kreftformen globalt. Verdens helse­organisasjon har estimert en ...

Radical Non-surgical Treatment of Stage III Non-small Cell Lung Cancer

René van Helvoirt. Senior Consultant Oncology, Senter for kreftbehandling / Center for cancer treatment, Sørlandet sykehus, Kristiansand From the discovery of X rays to the therapeutic use of radiation in lung cancer Within a year after Wilhelm Conrad Röntgen’s 1895 publication on X-rays, Emil Grubbe reported on using these rays for a recurrent breast tumor. ...

Palliativ strålebehandling av skjelettmetastaser

Øyvind Bruland. Professor, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus René van Helvoirt. Overlege, Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Hovedparten av symptomgivende metastaser befinner seg i skjelettet. Ved de store cancer-gruppene som brystkreft og prostatakreft er skjelettmetastaser til stede hos opp til trekvart av pasientene med avansert sykdom. Smerter er det hyppigst forkommende symptom, men man ...

Bakre rekke, fra venstre: Torstein Hagen Michelet, Akershus universitetssykehus; Anne Fasting, Helse Møre og Romsdal, Kristiansund Sykehus; Hans van der Werff, Akershus universitetssykehus; Asbjørg Mindnes, St. Olavs hospital /Lukas Hospice, Betania Malvik. Fremre rekke fra venstre: Nadine Lorentzen, Haraldsplass Diakonale Sykehus; Maren Anne Berglund, Sykehuset Innlandet; Victoria Gjerpe, Lovisenberg Diakonale Sykehus; Bjørg Sjøblom og Anne Kari Knudsen, begge Oslo Universitetssykehus. Olav Magnus Fredheim, Akershus universitetssykehus, var ikke til stede da bildet ble tatt.
Palliativ Medisin anno 2019

Anne Kari Knudsen. Overlege, ph.d. Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for lindrende behandling, Oslo universitetssykehus Bjørg Sjøblom. Overlege, ph.d. Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for lindrende behandling, Oslo universitetssykehus Pasienten bør stå i sentrum – både med fokus på sykdommen for best mulig tilpasset ­kreftbehandling og med fokus på livskvalitet og mestring av egen situasjon. I fellesskap ...

Palliativ torakal strålebehandling

Odd Terje Brustugun. Overlege, Kreftseksjonen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF Aslaug Helland. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Lungekreft er en av de vanligste kreftdiagnosene og blir ofte oppdaget i langkommet stadium. I 2018 fikk 3351 pasienter diagnosen og 2201 døde av sykdommen. På tross av betydelig utvikling innen medikamentell behandling, er palliativ strålebehandling fortsatt ...

Bilde 4. Stereotaktisk strålebehandling mot metastase i columna 16 Gy x 1 (liten stråledose mot medulla)
Strålebehandling ved malignt melanom

K. Dolven Jacobsen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Medikamentell behandling med immunterapi og BRAF-/MEK hemmere har de senere år revolusjonert behandlingen av metastaserende melanom. Strålebehandling er allikevel fortsatt aktuelt for mange pasienter og kan gi god palliasjon og langvarig lokal kontroll av både inoperabel lokoregional sykdom og fjernmetastaser. Dette spesielt hvis tumor ikke er ...

Livsforlengende strålebehandling ved primære svulster i sentralnervesystemet

Henriette Magelssen. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Petter Brandal. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Stråleterapi er mye brukt som en del av behandlingen ved svulster i sentralnervesystemet, og er noen ganger eneste tumorrettede behandling. Hos de fleste pasienter gis stråleterapi i palliativ hensikt eller med intensjon om lokal kontroll. Noen unntak finnes selvfølgelig, ...

Palliativ strålebehandling av gynekologisk kreft

Esten Nakken. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Kjersti Bruheim. Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Innledning Gynekologisk kreft inkluderer kreftsykdommer med utgangspunkt i vulva, vagina, cervix, endometriet og ovarier. I 2017 ble 1677 nye tilfeller av gynekologisk kreft rapportert i Norge. Insidensen har vært rimelig stabil det siste tiåret mens overlevelsesraten er sakte stigende. ...

Strålebehandling av cancer øsofagi og cancer ventriculi

Ingunn Hatlevoll. Overlege, St. Olavs hospital, Trondheim Innledning Kreft i både spiserør og magesekk oppdages ofte i avansert stadium, og disse pasientene vil således ikke være tilgjengelig for kurativ behandling. Høy alder og/eller komorbiditet kan også være årsak til at man har en palliativ tilnærming, selv ved sykdom i tidligere stadium. Både kreft i spiserør ...

Palliativ lokal strålebehandling av avansert prostatacancer

W.Lilleby. Overlege, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitestsykehus G. Tafjord. Overlege, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitestsykehus Innledning Prostatacancer (PCa) vil bli oppdaget i avansert hormonfølsom fase hos opp til 7% av pasientene (Cancer Registry Norway 2017). I videre forløp vil 15-20% av pasienter med kastrasjonsresistent eller hormonrefraktær sykdom ha behov for lokal palliativ strålebehandling pga av symptomer fra primærtumor ...