OnkoNytt
Figur 2: Cyberknife
Stereotaksi mot svulster i lunge

Av Odd Terje Brustugun, Spesialist i onkologi, Onkologisk seksjon, Drammen sykehus, Vestre Viken HF Stråleterapi er i kontinuerlig utvikling og blir mer og mer sofistikert, slik som ekstrakranial stereotaktisk stråleterapi (i internasjonal litteratur kalt stereotactic body radiation therapy, SBRT) 1. I prinsippet kan denne teknikken benyttes mot lesjoner i alle deler av kroppen. Både ved primær ...

Alexander Fleming: ­antio­biotikaens ”gudfar”
Mikrobiologisk epidemiologi i Norge og ved Radiumhospitalet, og konsekvenser for antibiotikabehandling

Av Dag Torfoss, Infeksjonsmedisiner og smittevernlege Kreftklinikken, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus Pasienter med kreft har økt forekomst av infeksjoner både som følge av sykdommen og som følge av behandlingen. Pasienter med febril nøytropeni har en potensielt dødelig infeksjon, og vi har lært å behandle disse pasientene raskt med empirisk baktericide antibiotika så snart blodkulturer er tatt. ...

Hva er nytt for øsofagus- og ventrikkelcancer

Av Overlege, professor Egil Johnson. Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Oslo universitetssykehus, Ullevål.  egil.johnson@ous-hf.no Øsofaguscancer – Deltagelse i NeoRes II NeoRes II er en skandinavisk multicenter studie ledet av miljøet ved Karolinska sykehuset i Stockholm. Syv sykehus i Sverige og de fire universitets-sykehusene i Norge deltar. Fem års overlevelse ved antatt kurativ reseksjon (R0) ved øsofaguscancer ...

Nytt fra Norsk gastrointestinal cancer gruppe

Av Marianne G. Guren Norsk gastrointestinal cancer gruppe – colorectal (NGICG-CR) er faggruppe for colorectal cancer og består av oppnevnte gastrokirurger og onkologer fra hver helseregion, i tillegg til en radiolog, patolog og representanter fra Kreftregisteret. Gruppen er referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Det siste året har gruppen arbeidet med flere handlingsprogrammer, ...

Ny god vedlikeholdsbehandling etter avsluttet recidivbehandling av eggstokkreft

Av Anne Dørum. Overlege dr med, Avd for gynekologisk kreft Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus Overlevelse av karsinom utgått fra ovarier/tuber/peritoneum (OC) er dårlig og har ikke endret seg merkbart siden paclitaxel på 1990-tallet ble del av primær behandlingen kombinert medcarboplatin og avansert kirurgi. De fleste pasienter opplever tilbakefall og flere linjer med kjemoterpi og dermed også ...

Nytt fra NFGO: Skal sikre lik behandling

Av Carl Fredrik Bø (bilde av Line Børge) Diagnostisering og behandling av gynekologisk kreft standardiseres av helsemyndighetene. I midten av september lanserte Helsedirektoratet den første nasjonale Handlingsplanen med retningslinjer for gynekologisk kreft. – Vi har fått et bedre verktøy enn det vi har hatt før, sier seksjonsoverlege Line Børge. Den viktigste endringen i forhold til dagens ...

Moderat hypofraksjonert stråleterapi ved prostatakreft

Av Christoph Müller og René van Helvoirt, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Omfattende data underbygger at prostatakreft oppfører seg radiobiologisk som langsomt proliferende sent reagerende vev – og dermed skiller seg fra de fleste andre carcinomer med rask repopulasjon. Tre store metaanalyser av til sammen 25000 pasienter konkluderer med at radiobiologien av prostatakreft best beskrives med en α/β ratio ...

Kommentar: Cancer-spesifikk og totaloverlevelse. Too long to wait?

10-year outcome after monitoring, surgery, or radiotherapy for localized prostate cancer. Hamdy FC et al. PROTECT-trial NEJM 2016. 2664 diagnostiserte menn med lokalisert prostatacancer (PC), inkludert 1643 (62%) gjennomført i tidsrom 19999-2009. Aktiv overvåkning (AO;n=545), kirurgi (RP;n= 553), strålebehandling (RT;n=545). Formål: Effekt undersøkelse av tre anbefalte opsjoner for menn med PC detektert ved prostata-spesifikk antigen ...

Endokrin behandling av brystkreft og medikamentetterlevelse («adherence»)

Av Stephanie Geisler, overlege, Kreftseksjon Bærum Sykehus. ”Drugs don´t work in patients who do not take them” C. Everett Koop, M.D. Brystkreft er den hyppigeste kreftsykdommen for kvinner på verdensbasis, og i Norge rammes over 3000 kvinner årlig1. Overlevelse  ved brystkreft har steget gjennom de siste 50 år, takket være blant annet mer effektiv adjuvant ...

Kjemoterapiens historie

Av Erlend Tenden Øverbø, Lege i spesialisering, Radiumhospitalet Historien om kjemoterapi er en reise fra etterkrigstidens monoterapi med kortvarige remisjoner og fatale bivirkninger til nåtidens kombinasjonskurer med kurativt potensiale. Jeg har i artikkelen prøvd å skildre veien fra kjemoterapiens opprinnelse og utviklingen frem til medio 1980-tallet. Kreftforskere rettet da søkelyset stadig mer mot såkalt ”målrettet ...