OnkoNytt
Strålebehandling med karbonioner bør bli et satsningsområde for Norge

Olav Dahl, Jon Espen Dale, Marianne Brydøy. Kreftavdelingen Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen  Det har skjedd en rivende utvikling innen medikamentell kreftbehandling de siste årene. Parallelt har det skjedd en betydelig utvikling innen teknikker for doseplanlegging og levering av fotonstråling til pasienter. Fra 1995 har vi gått gjennom faser med fokus på konformal stråling, intensitetsmodulert ...

Hva når pasienten spør om alternativ behandling?

  Av Vinjar Fønnebø. Professor i forebyggende medisin, og direktør for Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), som ligger ved UIT Norges Arktiske Universitet. Rettigheter Foto: Vinjar Fønnebø: © nifab.no.   Rundt halvparten av kreftpasienter gjør bruk av alternative behandlingstjenester eller –produkter i løpet av sitt sykdomsforløp. I november 2014 viste en undersøkelse vi ...

Nyrecellekreft anno 2015 – en oppdatering på medikamentell behandling

Christoph Müller1 Anne Helene Køstner1, Frede Donskov2 1Senter for kreftbehandling, Sørlandet Sykehus Kristiansand 2Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark  Innledning Effektiv medikamentell behandling av nyrecellekreft er ikke eldre enn ti år. Åtte medikamenter bidrar i dag til forlenget overlevelse av pasienter med metastatisk nyrecellekreft. I løpet av de siste årene har man oppnådd en konsolidering av ...

Screening forebygger forekomst og død av kolorektal kreft

  Øyvind Holme. Medisinsk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand Gruppe for klinisk effektforskning, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Det er kun et spørsmål om tid før screening for kolorektal kreft innføres i Norge. Men hvilken test bør vi velge? Er vi godt nok forberedt?   Bakgrunn Kolorektal kreft (KRK) er den nest hyppigste kreftformen i ...

Norsk gastrointestinal cancer gruppe colorectal (NGICG-CR)

Av Marianne Guren Norsk gastrointestinal cancergruppe (NGICG) består av et styre, og av 3 faggrupper. Faggruppen NGICG-ØV arbeider med øsofagus- og ventrikkelcancer, NGICG-HPB arbeider med lever- galle- og pancreascancer, mens NGICG-CR arbeider med colorectal cancer. I tillegg til å være faggruppe for colorectal kreft, er den også referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft ...

«Spacer» mellom rectum og prostata: presentasjon av en teknologi.

Av Christoph Müller, Spesialist i onkologi, Senter for kreftbehandling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Strålebehandling for cancer prostatae og rectumdose Å flytte på et risikoorgan kan være en strategi for å redusere uønsket strålebelastning. For en liten gruppe pasienter vil det være en forutsetning for å kunne gi ekstern høydosert strålebehandling i det hele tatt. Prostata og ...

Et blikk på utviklingen i gastrokirurgisk kreftbehandling de siste ti årene.

Av Kristoffer Lassen og Stig Norderval, Gastrokirurgisk Avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Det gastrokirurgiske fagfeltet har vært preget av en omfattende sentralisering og spesialisering i det siste tiåret. I samme periode er de tverrfaglige møtene (TFM) blitt obligatoriske og vi har fått strukturerte utrednings- og behandlingsløp (pakkeforløp) med definerte tidsfrister. Resultatene av behandlingen har fått øket ...

Nye behandlingsmuligheter for pasienter med fjernspredning fra maligne melanomer

Av Martha Nyakas1 og Jürgen Geisler2 12.12.14 1Overlege, Seksjon for Klinisk kreftforskning, Enhet for Utprøvende behandling, 2Overlege, Akershus Universitetssykehus, Kreftavdelingen & Professor II, Universitetet i Oslo, Campus AHUS Innledning Fjernspredning fra et malignt melanom er en ytterst alvorlig diagnose, som har vært ensbetydende med en dårlig prognose og kort forventet levetid i flere tiår1. Grunnet ...

Adaptiv stråleterapi

Einar Dale, overlege dr. med, OUS Stråleterapi er et felt i stadig utvikling. Fram til begynnelsen av 90-tallet baserte man planleggingen på simulatorinnstilling, dvs inntegning av målvolum og definering av strålefelt ut fra konvensjonelle røntgenbilder. Utover 90-tallet ble CT for alvor tatt i bruk til doseplanlegging. Denne teknologien gjorde det mulig å tegne inn målvolum ...

Helsetjenester for kreftoverlevere – trenger vi det?

Av Jon Håvard Loge, Leder Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, OUS/Professor II, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO Antallet kreftoverlevere øker raskt, og betydelig raskere enn økningen av nye krefttilfelle. Det er anslått at 10-15% av kreftoverleverne har så alvorlige helseproblemer som følge av sykdommen og/eller behandlingen at de trenger oppfølging i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har ...