OnkoNytt
Et forskningsprosjekt om pasientsikkerhet og kreft

Av Karine Haukaa1 og Trine Stub2 1Medisinerstudent ved UiT Norges Arktiske Universitet 2 Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – NAFKAM Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet Mange kreftpasienter bruker alternativ behandling. De ønsker ofte å diskutere det med kreftlege/sykepleier, men helsepersonell tar ofte ikke opp temaet. Samtidig vet man lite om hvordan ...

PETREMAC Studien

Av Hans Petter Eikesdal, overlege og seniorforsker ved Kreftavdeling, Haukeland Universitets Sykehus. Brystkreftgruppen ved Haukeland sykehus i Bergen har de siste 25 årene kjørt kliniske studier hos pasienter med lokalavansert brystkreft, der målet har vært å identifisere prediktive biomarkører for behandlingseffekt av ulike typer kjemoterapi. Dagens behandling av lokalavansert brystkreft er neoadjuvant kjemoterapi med 4 ...

PRADA-Hjertestudie hos brystkreft pasienter på Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Av Siri Lagethon Heck1,2,3, Geeta Gulati1,2,3, Anne Hansen Ree3,4, Berit Gravdehaug5, Helge Røsjø2,3,6, Kjetil Steine1,3, Åse Bratland7, Pavel Hoffmann8, Jürgen Geisler3,4, Torbjørn Omland1,2,3 1Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, 2Senter for hjertesviktforskning, 3Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, 4Kreftavdelingen, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, 5Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Akershus universitetssykehus, 6Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, ...

Dagpost-basert multidisciplinær tilbud for pasienter med høygradig gliom: første erfaringer ved Senter for kreftbehandling (SFK), Kristiansand

Av René van Helvoirt (onkolog), Maja Hareide Holt (kreftsykepleier), Janne Bjerva (fysioterapeut), Birte Langfeldt (ergoterapeut), Anne Throndsen (sosionom) og Leif Kristian Drangsholt (sykehusprest). Bakgrunn Hvert år får ca. 200 voksne norske pasienter diagnostisert et høygradig gliom (HGG), en ondartet hjernesvulst med et aggressivt vekstmønster. Høygradige gliomer er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos ...

Nytt fra Sarkomgruppa på OUS-Radiumhospitalet

Av Kirsten Sundby Hall og Jan Peter Poulsen. Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Et fast multidisiplinært utrednings- og behandlingsteam for sarkompasientene har eksistert i minst 40 år ved Radiumhospitalet. Det var overlege Øivin Pleym Solheim som så behovet for et slikt tverrfaglig samarbeid og stiftet ”Sarkomgruppa” . I gruppa arbeider spesialister innen onkologi, tumorortopedi, abdominalkirurgi, ...

Kurativ strålebehandling ved prostatacancer

Av Wolfgang Lilleby1 og Arne Solberg2 1 Overlege dr.med., Kreftklnikk, OUS-Radiumhospitalet, Oslo 2 Overlege Ph.d., Avdelingssjef-leger, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Epidemiologi Hvert år diagnostiseres om lag 5000 nye tilfeller og det dør cirka 1000 menn årlig av prostatacancer (PCa) i Norge. Det store flertallet av disse diagnostiseres med sykdommen i potensielt kurabelt ...

Kirurgisk behandling av prostatakreft

Av Bjørn Brennhovd, overlege urologisk avdeling, OUS Radiumhospitalet Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn og nær 5000 nydiagnostiserte årlig i Norge. Med innføring av PSA testing og økende bruk av sofistikerte diagnostiske muligheter med MR og MR fusjonert ultralydveiledete biopsier finner man flere med cancer og ofte på et tidligere stadium enn før. Prostatakreft har ...

Behandling av metastatisk prostatacancer

Av Arne S. Berg1 og Daniel Heinrich2 1 Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Onkologisk avdeling, Drammen, Norge; 2 Akershus Universitetssykehus HF, Onkologisk Avdeling, Lørenskog, Norge Korrespondase: daniel.heinrich@ahus.no Prostatakreft er den mest vanlige ikke-kutane krefttypen hos menn på verdensbasis. I 2014 ble det diagnostisert i underkant av 5000 tilfeller i Norge og litt mer enn 1000 døde av sykdommen ...

Fjorten år ved roret i Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Av Erik Wist   Etter 14 år ved roret i NBCG er det en hyggelig utfordring å kunne fortelle hva som faktisk har skjedd innen brystkreftbehandlingen i Norge i disse årene. Det er ikke bare jeg som har holdt i roret. Det som beskrives her, er hva et engasjert fagmiljø innen NBCG har utrettet. NBCG ...