OnkoNytt
MyPath – The digital solution to patient-centred cancer care

Et innovasjons- og implementeringsprosjekt finansiert gjennom EU og Forskningsrådet/Kreftforeningen STEIN KAASA, MARIANNE JENSEN HJERMSTAD, NINA AASS , TRINE HOGSTVEDT GRAVLI , TONJE LUNDEBY European Palliative Care Research Centre (PRC), Department of Oncology, Oslo University Hospital, and Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway MyPath (1) er et innovasjons- og implementeringsprosjekt utgående fra European ...

Fra lepra til onkologi i Norge

Her kommer oppfølging av historien om norsk onkologi i 3 deler. Del 1 omtaler status i jakten på karakteriserende oljeportretter av initiativtagerne til og sentrale aktører i Den norske komité for kræftforskning1, som ble omtalt i Onkonytt 2, 2022. Del 2 omtaler forutsetninger for utvikling fra lepramedisin i Bergen til norsk onkologi. Del 3 omtaler ...

Pakkeforløp hjem – en del av et samlet program for kreftfoverlevere

Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Helsedirektoratet utarbeidet det som heter «Pakkeforløp hjem» for kreftpasienter. Bakgrunnen for dette er et ønske om å kunne bidra til bedre oppfølging av pasienter med medisinske og sosiale utfordringene etter kreftbehandling – også de som får behandling med kurativt utfall. PER MAGNUS MÆHLE, PhD, spesialrådgiver, Kreftstyret Oslo ...

Immunterapi ved nyrecellekarsinom

I Norge er det i underkant av 1000 personer som får diagnosen nyrecellekarsinom hvert år og omtrent en tredjedel av pasienter vil ha behov for systemisk medikamentell behandling. KATARINA PUCO, Overlege, Avdeling for kreft, blodsykdommer og lindring, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Avdeling for Kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Immunmodulerende effekt av tyrosinkinasehemmere (TKI) og synergistisk effekt mellom ...

Tarmflora og sjekkpunkthemmere

ANDREAS ULLERN, Stipendiat/lege, Seksjon for utprøvende kreftbehandling, Oslo universitetssykehus Hanahan og Weinbergs klassiske «Hallmarks of cancer» gjennomgikk i 2022 en tredje oppdatering, hvor de seks opprinnelige kjennetegnene ble utvidet til 14 (1). At «polymorfiske mikrober» var blant faktorene innlemmet var en annerkjennelse av hvilken betydning mikrobene som finnes i eller på kroppen – mikrobiotaen – ...

Behandling og oppfølging av eldre pasienter med kreft – nytten av en geriatrisk vurdering

GURO FALK ERIKSEN, LIS onkologi/Ph.D stipendiat, Kreftenheten Hamar/Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet (SI) MARIT SLAAEN, Pensjonert onkolog/Professor emerita, Forskningssenter AFS, SI/ Universitetet i Oslo UTFORDRINGER VED KREFT HOS ELDRE Median alder ved tidspunkt for kreftdiagnose i Norge er omlag 70 år, og økende levealder har medført et raskt stigende antall eldre ...

«Den norske komité for Kræftforskning» hadde representasjon fra alle landsdeler allerede i 1907. Starten av norsk onkologi?

ODD R. SCHIBSTED MONGE, Onkolog, Fana, Bergen I min forrige artikkel i Onkonytt – “Strålebehandling I Norge før og etter 1932 – historisk kontekst” refererte jeg til en bok av journalist Henrik Haugstøl om Radiumhospitalets historie32. Stusset den gangen på formuleringen om “Den norske kreftfondkomité” (figur 1). Selv om jeg kjente boken til Henrik Haugstøl ...

Hvordan kvalitetsregister for lymfoide maligniteter bidrar til bedre kreftomsorg

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter samler inn detaljerte opplysninger om utredning og behandling og er ett av 11 kvalitetsregistre i Kreftregisteret. Under samlebegrepet lymfoide maligniteter finner vi lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose. I 2021 fikk 2281 personer over 18 år en lymfoid malignitetsdiagnose i Norge. LISE ENERSTVEDT, Kvalitetsregisteransvarlig, Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter, Kreftregisteret, Oslo ...

PRO-GLIO: PROton versus photon therapy in IDH-mutated diffuse grade II and III GLIOmas

LIV CATHRINE HEGGEBØ, PhD stipendiat/konst. overlege, Seksjon for nevroonkologi ved Radiumhospitalet IDA MARIA HENRIKSEN BORGEN, Nevropsykolog og PhD, Oslo universitetssykehus PETTER BRANDAL, Onkolog, fagansvarlig overlege, Seksjon for nevroonkologi ved Radiumhospitalet Sammendrag PRO-GLIO er en multisenter, randomisert fase III studie for pasienter med IDHmuterte diffuse gliomer grad 2-3; astrocytomer og oligodendrogliomer. Studien er et samarbeid mellom ...

Immunterapi ved gastroøsofageal kreft: hva er nytt?

Gastroøsofageal (GØ) kreft utgjør en heterogen gruppe av svulster som varierer sterkt i forekomst, histologi, molekylærbiologi og respons på behandlinger. De to viktigste histologiene i GØ kreft er plateepitelkarsinom (PEK) og adenokarsinom (AK). For metastaserende kreft er cellegift fortsatt hjørnesteinen i behandlingen. Immunterapi ved bruk av immunsjekkpunkthemmere (ISH) er en ny behandlingsmodalitet for denne formen ...