OnkoNytt
Helsetjenester for kreftoverlevere – trenger vi det?

Av Jon Håvard Loge, Leder Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, OUS/Professor II, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO Antallet kreftoverlevere øker raskt, og betydelig raskere enn økningen av nye krefttilfelle. Det er anslått at 10-15% av kreftoverleverne har så alvorlige helseproblemer som følge av sykdommen og/eller behandlingen at de trenger oppfølging i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har ...

Vurdering og behandling av gamle kreftpasienter

Av Siri Rostoft, geriatrisk avdeling, medisinsk klinikk, OUS De fleste kreftpasientene er over 65 år, og grunnet økende levealder er andelen eldre pasienter med kreft økende. I følge en norsk studie fra 2012 har det absolutte antallet kreftpasienter over 80 år tredoblet seg siden 19751. Videre vil antallet krefttilfeller hos pasienter 80 år eller eldre ...

Strålebehandling ved lungekreft, en god historie likevel

Av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi Sørlandet sykehus Leder arbeidsgruppen Nasjonale retningslinjer for strålebehandling av lungekreft Introduksjon I motsetning til de fleste andre tumorgruppene, var det lite endring i lungekreftoverlevelsen fram til cirka år 2000. Mange lungeleger og de aller fleste thoraxkirurgene betraktet kirurgi som den eneste potensielt kurative behandling for ikke-småcellet lungekreft og ...

Nytt om systemisk lungekreftbehandling

Av Odd Terje Brustugun, overlege dr med, OUS De fleste lungekreftpasienter vil før eller siden få tilbud om systemisk behandling. I denne artikkelen gjennomgår jeg noen eksempler på nyvinninger innen dette feltet, men for en detaljert oversikt over behandlingsanbefalingene må man gå til handlingsprogrammet for lungekreft. Dette blir regelmessig oppdatert, og ligger både på Helsedirektoratets ...

Lymfeknutemetastaser ca. prostata FACBC PET 1.
FACBC PET/CT ved cancer prostata

Av Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris Kreftsenter. Prof. Frode Willoch, leder for Aleris Kreftsenter og fagansvarlig radiolog og nukleærmedisiner ved Radiologisk avdeling, professor ved Universitetet i Oslo. Wolfgang Picker, fagansvarlig radiolog for prostatadiagnostikk ved Aleris Kreftsenter. For få år tilbake var palliativ hormonbehandling det eneste tilbudet til pasienter med PSA stigning etter strålebehandling for ...

Figur 12: T2-weighted and FLAIR image of a 12-year-old male with intraventricular meningioma; the intraventricular tumor shows a T2- and FLAIR-hyperintense signal. The hyperintense intraventricular tumor is easy to see on the FLAIR image because of the suppression of CSF signal.
MR scanning, del 1: Historie, virkningsprinsipp, T1 og T2 weighted imaging, signallokalisasjon og kontrast

Av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi, Sørlandet sykehus Magnetic resonance imaging (MRI / MR) spiller en stadig økende rolle i kreftdiagnostikk, stråleterapiplanlegging og i oppfølging av behandlede pasienter. Kunnskap om teknikken er dermed meget viktig for alle leger som behandler kreftpasienter. I denne første delen om MR forklares virkningsprinsippet og det omtales standard billedfremstilling ...