OnkoNytt
Masteroppgave i helseadministrasjon: Prioritering i praksis

Av Hege Wang (masterstudent, UiO) og Eli Feiring (førsteamanuensis, UiO) hege.wang@helsedirektoratet.no Sommeren 2010 sa daværende helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten: «Vi må begynne å snakke høyt om at vi ikke kan behandle alle med alt som er tilgjengelig»1. Utspillet vakte debatt. Fem år senere innførte den offentlige helsetjenesten restriksjoner på bruk av enkelte nye og meget dyre ...

Kan acetylsalisylsyre redusere dødeligheten av kolorektal kreft?

Av Simer Jit Bains I Norge er det hvert år 4000 nye tilfeller av kolorektal kreft (CRC), og insidensen er økende pga en aldrende befolkning. De siste 20 årene har vi sett en stor forbedring i behandling av avansert CRC i form av nye typer kjemoterapi og biologiske legemidler, men 5-års overlevelse er til tross for ...

’’High dose therapy with autologous stem cell transplantation for lymphoma in Norway: Utilisation and long-term effects”

Veileder: Overlege Cecilie Kiserud, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet Knut Halvor Bjøro Smeland ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 12.10.16.: ’’High dosetherapy with autologous stem cell transplantation for lymphoma in Norway: Utilisation and long-term effects” Overlevelse og seneffekter etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) for lymfom HMAS er en intensiv behandlingsform, ...

’’Prognostiske og diagnostiske markører i astrocytomer WHO grad II og III”

Veiledere: Professor Sverre Helge Torp, NTNU, professor Christina Vogt, NTNU og overlege Stein Sundstrøm, St. Olavs Hospital. Rosilin Varughese ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.),4.10. 2016: ’’Prognostiske og diagnostiske markører i astrocytomer WHO grad II og III” Bakgrunn: Astrocytomer representerer en av de største utfordringene innenfor nevropatologi ...

’’Longitudinal long-term outcomes after treatment for testicular cancer”

Veileder: MD Jan Oldenburg,Onkologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF Mette Sprauten ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 19.02.16.: ’’Longitudinal long-termoutcomes after treatment for testicular cancer” Senbivirkninger etter behandling for testikkelkreft. Lege og forsker Mette Sprauten fant forhøyede serum nivåer av tungmetallet platinum, fallende testosteronnivåer og økende forekomst av kronisk tretthet ...

”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival”

Veileder: professor Olav Dahl, UiB Biveiledere: post. doc. Mette Pernille Myklebust, PhD og professor Karl Søndenaa, UiB Luka Stanisavljevic ved det medisinsk-odontologiske fakultetet UiB forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) den 01.11.16: ”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer with emphasis on prognostic and predictive factors for survival” Doktorgraden omfatter tre ganske ulike studier av tykktarmskreft. I den ...

”Brukersentrert utvikling av et digitalt smertekart – Elektronisk kartlegging av smerteutbredelse hos pasienter med utbredt kreftsykdom”

Veileder: Professor Dagny Faksvåg Haugen (hovedveileder). Biveiledere: Professor Anders Kofod-Petersen, Professor Marianne Jensen Hjermstad og Professor Stein Kaasa. Ellen A. Andreassen Jaatun forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 08.09.2016.: ”Brukersentrert utvikling av et digitaltsmertekart – Elektronisk kartlegging av smerteutbredelse hos pasienter med utbredt kreftsykdom” I denne avhandlingen har vi utviklet et digitalt smertekart ...

’’Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects”

  Veiledere: Overlege Gustav Lehne, Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Sigmund Brabrand ved Institutt for klinisk medisin forsvarete sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 08.12.2015.: ’’Bilateral testicular germ cell cancer – Molecular and clinical aspects” Dobbeltsidig testikkelkreft – Fra årsak til senvirkninger. I avhandlingen «Bilateral testicular germ cell cancer ...

’’Growth, inflammation, lifestyle and breast cancer”

Veiledere: Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø. Hanne Frydenberg ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 03.05.16:  ’’Growth,inflammation, lifestyle and breast cancer” Lege Hanne Frydenberg har sammen med kollegaer studert om vekstfaktorer, kvinn-elige kjønnshormoner og livsstilsvaner er relatert til ...

”Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer”

Veileder: Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Vidar Gordon Flote ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 10.05.16: ”Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer” Vidar Gordon Flote og medarbeidere har studert betydningen av sårbarhetsgener, nivå og sammensetning av ...