OnkoNytt
Strålebehandling som smertelindring ved smertefulle skjelettmetastaser

EIVIND RICHTER ANDERSEN, Stråleterapeut, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus INGVIL MJAALAND, Seksjonsoverlege, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus Smerte er et svært vanlig problem hos kreftpasienter. Hensikten med denne artikkelen er å 1. belyse stråleterapiens rolle innen smertelindring hos kreftpasienter ved å gi en kortfattet oppsummering av tilgjengelig litteratur. 2. beskrive egne ...

Sekundærcancer etter prostatakreftbehandling

BJØRG AKSNESSÆTHER, Overlege , Kreftavdelinga Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF Sekundærkreft (SC) er et økende helseproblem over hele verden. I USA er 18 % av alle nye krefttilfeller sekundærkreft, og samlet står sekundærkreft for flere krefttilfeller enn prostata-, bryst- og lungekreft (1). De to viktigste årsakene til dette er økt forventet levealder i ...

Kreftomsorg i coronaens tid

DAG TORFOSS, Infeksjonsmedisiner og smittevernlege, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo universitetssykehus OM VIRUSET OG SYKDOMMEN. HVORDAN SKAL KREFTOMSORG DRIVES UNDER EN PANDEMI? Forskjellige typer coronavirus har lenge vært kjent som vanlige årsaker til forkjølelse, etter rhinovirus. Coronavirus er middels store enkelt-tråd-RNA virus. De har en sfærisk lipidmembran med diverse reseptorer (spikes). Coronavirus har stor affinitet for ...

Genanalyser av kreftsvulster – Hvem? Hva? Hvordan?

                    Patologenes vurdering av svulstvevet er en svært viktig brikke i utredning og oppfølging av kreftpasienter, og faget har gjennom de siste tiårene i økende grad integrert morfologi (dvs. makro- og mikroskopisk undersøkelse) med informasjon fremskaffet ved molekylære analyser. Først ute var elektronmikroskopi, tett etterfulgt av ...

Palliativ strålebehandling ved maligne lymfomer, myelomatose og leukemier

ALEXANDER FOSSÅ, Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet INNLEDNING OG OVERSIKT Maligne lymfomer utgjør over 50 forskjellige entiteter og kan ramme personer i alle aldre. For didaktiske formål kan maligne lymfomer inndeles i Hodgkin lymfom (HL) og Non-Hodgkin lymfom (NHL).Iden siste gruppen har vi indolente og aggressive former [1]. Primærbehandling og utsikter til kurasjon ...

Palliativ strålebehandling av primærsvulster i lever og galleveier

AV JAN BORIS STENE, Overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim Primærsvulster i lever og galleveier er sjeldne krefttyper i Norge der prognosen er begrenset (1). Kunnskapsgrunnlaget er også begrenset og det er mye som er uavklart når det gjelder hvilken behandlingsmodalitet som er den beste i en gitt situasjon og et gitt stadium. Dette gjelder ikke ...

Palliativ strålebehandling, del 3

ONKONYTT I SAMARBEID MED NIRO I januar 2019 var det et nettverksmøte om strålebehandling i regi av NIRO (Network in Radiation Oncology, se også www. niro-research.no) og i forbindelse med det snakket vi om at det ville være ønskelig å få en edukativ artikkelserie i Onkonytt som gir en basal oversikt over indikasjonene for palliativ ...

Korona / Corona: Draft guidelines for radiotherapy in the Covid-19 pandemic situation, Peter Mac, Australia

Hverdagen på hver eneste onkologiske avdeling I landet er berørt av den pågående pandemien. Vi må allerede nå ta prioriteringsvalg. Innenfor stråleterapi er det behandlingssituasjoner som kan avstås fra eller settes på vent og er det endringer som kan gjennomføres når det gjelder fraksjonering. Vedlagt er et meget relevant utkast for anbefalinger som vi har ...