OnkoNytt
Behandling av metastatisk prostatacancer

Av Arne S. Berg1 og Daniel Heinrich2 1 Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Onkologisk avdeling, Drammen, Norge; 2 Akershus Universitetssykehus HF, Onkologisk Avdeling, Lørenskog, Norge Korrespondase: daniel.heinrich@ahus.no Prostatakreft er den mest vanlige ikke-kutane krefttypen hos menn på verdensbasis. I 2014 ble det diagnostisert i underkant av 5000 tilfeller i Norge og litt mer enn 1000 døde av sykdommen ...

Fjorten år ved roret i Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Av Erik Wist   Etter 14 år ved roret i NBCG er det en hyggelig utfordring å kunne fortelle hva som faktisk har skjedd innen brystkreftbehandlingen i Norge i disse årene. Det er ikke bare jeg som har holdt i roret. Det som beskrives her, er hva et engasjert fagmiljø innen NBCG har utrettet. NBCG ...

Nytt fra Norsk Nevro-Onkologisk Interessegruppe

Petter Brandal, Onkolog, Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet Norsk Nevro-Onkologisk Interessegruppe (NNOIG) har pr i dag ikke formelt styre eller leder. Undertegnede har de siste årene hatt en uformell rolle som leder og fra 2013 har man igjen hatt egen parallellsesjon på Onkologisk Forum, samt at en både i 2013 og 2015 hadde nevroonkologiske plenumsinnlegg. Undertegnede har gjennom ...

Nytt fra ”hode/hals-kreft gruppen” Seksjon 3, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet

Jan Folkvard Evensen. Avdeling for kreftbehandling. Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Klinisk aktivitet For tiden er det knyttet 4 faste overleger i full stilling til hode/hals-kreft gruppen: Cecilie Delphin Amdal og Einar Dale (fyller én overlegestilling, begge er i 50 % klinisk aktivitet og 50 % forskning ), Åse Bratland, Tien Maria Huynh og undertegnede. ...

Nytt fra Norsk nevroendokrin tumorgruppe (NNTG)

Øyvind Hauso, Leder NNTG Norsk nevroendokrin tumorgruppe (NNTG) ble etablert i 1999 som en faggruppe med spesiell interesse for neuroendokrine svulster. Etter noen år med lite aktivitet er det igjen satt fart. Vi er i gang med å utarbeide nasjonal faglige retningslinjer (Handlingsprogrammet) for behandling og utredning av gastroenteropankreatiske nevroendokrine neoplasmer med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. ...

Nytt fra Norsk forening for palliativ medisin

Eva Gravdahl Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) ble stiftet i år 2000 og ble godkjent som spesialforening i Den norske legeforening i juni 2001. Foreningen har per dags dato 122 registrerte medlemmer. Foreningens virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Spesialistkurs for leger Foreningen arbeider for å fremme utviklingen av palliativ medisin ...

Nytt frå Norsk lungekreftgruppe (NLCG)

O.t. Brustugun Norsk lungekreftgruppe samlar legespesialistar med interesse for lungekreft, og det tverrfaglege gjer seg også gjeldande i samansetjinga av styret for NLCG, med patolog, radiolog, torakskirurg, onkolog og lungelege representert. Ei av hovudoppgåvene til NLCG er utarbeiding og oppdatering av «Handlingsprogrammet for utredning og behandling av lungekreft, thymom og mesoteliom». Me har i år endra ...

The Interactive Performance Status Program

To increase the awareness of consistent ECOG Performance Status (ECOG PS) evaluation, Eli Lilly & Company in UK has together with  Dr Tim Benepal (Consultant Medical Oncologist, St. George’s Hospital, London), Naomi Horne Macmillan (Lead Lung Cancer Nurse, Llangdough Hospital, Cardiff) and Dr Robert Rintoul (Consultant Chest Physician in Thoracic Oncology, Papworth Hospital, Cambridge) developed ...

Kommentar: ECOG funkjonsstatus – begrenset klinisk verdi hos eldre kreftpasienter

Gabor Liposits Både ASCO og ESMO har geriatrisk onkologi øverst på prioriteringslisten, og det utarbeides strategier for å tilpasse seg et raskt stigende antall eldre kreftpasienter 1, 2,3. 1 av 8 amerikanere er over 65 år, i 2030 blir det 1 av 5. Gjennomsnittlig gjenværende levealder er omtrent 18.5 år i denne aldersgruppe. Den hurtigst ...

Focus on Performance Status

David Alsadius1 M.D., Ph.D., Hanne Studsgaard Mikkelsen2, Mariusz Lukanowski2 M.D., Lars-Petter Strand3 B.Pharm 1 Eli Lilly Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 42, P.O. Box 721. SE -169 27 Solna, Sweden 2 Eli Lilly Danmark A/S, Lyskær 3E, 2. tv. 2730 Herlev, Denmark 3 Eli Lilly Norge AS, Grenseveien 99, Postboks 6090, Etterstad, 0601 Oslo, Norway ...