OnkoNytt
SIRT (selektiv intern radioterapi)

Av Torjan Magne Haslerud. Overlege, Haukeland Universitets Sykehus Innledning Selektiv intern radioterapi (SIRT) eller radioembolisasjon (RE) er en lokal-stråleterapi for primære og sekundære levertumores. Metoden ble utviklet i Australia på slutten av 80-tallet og har vært godkjent til klinisk bruk i Europa siden 2003. Virkeprinsippet i denne behandlingen er at små radioaktive (Yttrium-90) mikrosfærer akkumuleres ...

Dagpost-basert multidisciplinær tilbud for pasienter med høygradig gliom: første erfaringer ved Senter for kreftbehandling (SFK), Kristiansand

Av René van Helvoirt (onkolog), Maja Hareide Holt (kreftsykepleier), Janne Bjerva (fysioterapeut), Birte Langfeldt (ergoterapeut), Anne Throndsen (sosionom) og Leif Kristian Drangsholt (sykehusprest). Bakgrunn Hvert år får ca. 200 voksne norske pasienter diagnostisert et høygradig gliom (HGG), en ondartet hjernesvulst med et aggressivt vekstmønster. Høygradige gliomer er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos ...

Nytt fra Sarkomgruppa på OUS-Radiumhospitalet

Av Kirsten Sundby Hall og Jan Peter Poulsen. Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. Et fast multidisiplinært utrednings- og behandlingsteam for sarkompasientene har eksistert i minst 40 år ved Radiumhospitalet. Det var overlege Øivin Pleym Solheim som så behovet for et slikt tverrfaglig samarbeid og stiftet ”Sarkomgruppa” . I gruppa arbeider spesialister innen onkologi, tumorortopedi, abdominalkirurgi, ...

Kurativ strålebehandling ved prostatacancer

Av Wolfgang Lilleby1 og Arne Solberg2 1 Overlege dr.med., Kreftklnikk, OUS-Radiumhospitalet, Oslo 2 Overlege Ph.d., Avdelingssjef-leger, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Epidemiologi Hvert år diagnostiseres om lag 5000 nye tilfeller og det dør cirka 1000 menn årlig av prostatacancer (PCa) i Norge. Det store flertallet av disse diagnostiseres med sykdommen i potensielt kurabelt ...

Kirurgisk behandling av prostatakreft

Av Bjørn Brennhovd, overlege urologisk avdeling, OUS Radiumhospitalet Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn og nær 5000 nydiagnostiserte årlig i Norge. Med innføring av PSA testing og økende bruk av sofistikerte diagnostiske muligheter med MR og MR fusjonert ultralydveiledete biopsier finner man flere med cancer og ofte på et tidligere stadium enn før. Prostatakreft har ...

Behandling av metastatisk prostatacancer

Av Arne S. Berg1 og Daniel Heinrich2 1 Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Onkologisk avdeling, Drammen, Norge; 2 Akershus Universitetssykehus HF, Onkologisk Avdeling, Lørenskog, Norge Korrespondase: daniel.heinrich@ahus.no Prostatakreft er den mest vanlige ikke-kutane krefttypen hos menn på verdensbasis. I 2014 ble det diagnostisert i underkant av 5000 tilfeller i Norge og litt mer enn 1000 døde av sykdommen ...

Fjorten år ved roret i Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Av Erik Wist   Etter 14 år ved roret i NBCG er det en hyggelig utfordring å kunne fortelle hva som faktisk har skjedd innen brystkreftbehandlingen i Norge i disse årene. Det er ikke bare jeg som har holdt i roret. Det som beskrives her, er hva et engasjert fagmiljø innen NBCG har utrettet. NBCG ...

Nytt fra Norsk Nevro-Onkologisk Interessegruppe

Petter Brandal, Onkolog, Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet Norsk Nevro-Onkologisk Interessegruppe (NNOIG) har pr i dag ikke formelt styre eller leder. Undertegnede har de siste årene hatt en uformell rolle som leder og fra 2013 har man igjen hatt egen parallellsesjon på Onkologisk Forum, samt at en både i 2013 og 2015 hadde nevroonkologiske plenumsinnlegg. Undertegnede har gjennom ...

Nytt fra ”hode/hals-kreft gruppen” Seksjon 3, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet

Jan Folkvard Evensen. Avdeling for kreftbehandling. Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Klinisk aktivitet For tiden er det knyttet 4 faste overleger i full stilling til hode/hals-kreft gruppen: Cecilie Delphin Amdal og Einar Dale (fyller én overlegestilling, begge er i 50 % klinisk aktivitet og 50 % forskning ), Åse Bratland, Tien Maria Huynh og undertegnede. ...

Nytt fra Norsk nevroendokrin tumorgruppe (NNTG)

Øyvind Hauso, Leder NNTG Norsk nevroendokrin tumorgruppe (NNTG) ble etablert i 1999 som en faggruppe med spesiell interesse for neuroendokrine svulster. Etter noen år med lite aktivitet er det igjen satt fart. Vi er i gang med å utarbeide nasjonal faglige retningslinjer (Handlingsprogrammet) for behandling og utredning av gastroenteropankreatiske nevroendokrine neoplasmer med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. ...