OnkoNytt
Adaptiv stråleterapi

Einar Dale, overlege dr. med, OUS Stråleterapi er et felt i stadig utvikling. Fram til begynnelsen av 90-tallet baserte man planleggingen på simulatorinnstilling, dvs inntegning av målvolum og definering av strålefelt ut fra konvensjonelle røntgenbilder. Utover 90-tallet ble CT for alvor tatt i bruk til doseplanlegging. Denne teknologien gjorde det mulig å tegne inn målvolum ...

Helsetjenester for kreftoverlevere – trenger vi det?

Av Jon Håvard Loge, Leder Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, OUS/Professor II, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO Antallet kreftoverlevere øker raskt, og betydelig raskere enn økningen av nye krefttilfelle. Det er anslått at 10-15% av kreftoverleverne har så alvorlige helseproblemer som følge av sykdommen og/eller behandlingen at de trenger oppfølging i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har ...

Vurdering og behandling av gamle kreftpasienter

Av Siri Rostoft, geriatrisk avdeling, medisinsk klinikk, OUS De fleste kreftpasientene er over 65 år, og grunnet økende levealder er andelen eldre pasienter med kreft økende. I følge en norsk studie fra 2012 har det absolutte antallet kreftpasienter over 80 år tredoblet seg siden 19751. Videre vil antallet krefttilfeller hos pasienter 80 år eller eldre ...

Strålebehandling ved lungekreft, en god historie likevel

Av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi Sørlandet sykehus Leder arbeidsgruppen Nasjonale retningslinjer for strålebehandling av lungekreft Introduksjon I motsetning til de fleste andre tumorgruppene, var det lite endring i lungekreftoverlevelsen fram til cirka år 2000. Mange lungeleger og de aller fleste thoraxkirurgene betraktet kirurgi som den eneste potensielt kurative behandling for ikke-småcellet lungekreft og ...

Nytt om systemisk lungekreftbehandling

Av Odd Terje Brustugun, overlege dr med, OUS De fleste lungekreftpasienter vil før eller siden få tilbud om systemisk behandling. I denne artikkelen gjennomgår jeg noen eksempler på nyvinninger innen dette feltet, men for en detaljert oversikt over behandlingsanbefalingene må man gå til handlingsprogrammet for lungekreft. Dette blir regelmessig oppdatert, og ligger både på Helsedirektoratets ...

Nytt fra NBCG

Erik Wist og Bjørn Naume (leder og nestleder NBCG). Norsk Bryst Cancer Gruppe har rundet 30 år godt og vel, men ingen midtlivskrise er på gang. Brystkreftfeltet er i stadig endring både når det gjelder kirurgi, cytostatikabehandling, endokrin behandling og stråleterapi. Over den siste tiden er en rekke nye prosedyrer og behandlinger tatt i bruk. Det ...