OnkoNytt
Screening forebygger forekomst og død av kolorektal kreft

  Øyvind Holme. Medisinsk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand Gruppe for klinisk effektforskning, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Det er kun et spørsmål om tid før screening for kolorektal kreft innføres i Norge. Men hvilken test bør vi velge? Er vi godt nok forberedt?   Bakgrunn Kolorektal kreft (KRK) er den nest hyppigste kreftformen i ...

Norsk gastrointestinal cancer gruppe colorectal (NGICG-CR)

Av Marianne Guren Norsk gastrointestinal cancergruppe (NGICG) består av et styre, og av 3 faggrupper. Faggruppen NGICG-ØV arbeider med øsofagus- og ventrikkelcancer, NGICG-HPB arbeider med lever- galle- og pancreascancer, mens NGICG-CR arbeider med colorectal cancer. I tillegg til å være faggruppe for colorectal kreft, er den også referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft ...

«Spacer» mellom rectum og prostata: presentasjon av en teknologi.

Av Christoph Müller, Spesialist i onkologi, Senter for kreftbehandling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Strålebehandling for cancer prostatae og rectumdose Å flytte på et risikoorgan kan være en strategi for å redusere uønsket strålebelastning. For en liten gruppe pasienter vil det være en forutsetning for å kunne gi ekstern høydosert strålebehandling i det hele tatt. Prostata og ...

Et blikk på utviklingen i gastrokirurgisk kreftbehandling de siste ti årene.

Av Kristoffer Lassen og Stig Norderval, Gastrokirurgisk Avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Det gastrokirurgiske fagfeltet har vært preget av en omfattende sentralisering og spesialisering i det siste tiåret. I samme periode er de tverrfaglige møtene (TFM) blitt obligatoriske og vi har fått strukturerte utrednings- og behandlingsløp (pakkeforløp) med definerte tidsfrister. Resultatene av behandlingen har fått øket ...

Nye behandlingsmuligheter for pasienter med fjernspredning fra maligne melanomer

Av Martha Nyakas1 og Jürgen Geisler2 12.12.14 1Overlege, Seksjon for Klinisk kreftforskning, Enhet for Utprøvende behandling, 2Overlege, Akershus Universitetssykehus, Kreftavdelingen & Professor II, Universitetet i Oslo, Campus AHUS Innledning Fjernspredning fra et malignt melanom er en ytterst alvorlig diagnose, som har vært ensbetydende med en dårlig prognose og kort forventet levetid i flere tiår1. Grunnet ...

Adaptiv stråleterapi

Einar Dale, overlege dr. med, OUS Stråleterapi er et felt i stadig utvikling. Fram til begynnelsen av 90-tallet baserte man planleggingen på simulatorinnstilling, dvs inntegning av målvolum og definering av strålefelt ut fra konvensjonelle røntgenbilder. Utover 90-tallet ble CT for alvor tatt i bruk til doseplanlegging. Denne teknologien gjorde det mulig å tegne inn målvolum ...

Helsetjenester for kreftoverlevere – trenger vi det?

Av Jon Håvard Loge, Leder Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, OUS/Professor II, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO Antallet kreftoverlevere øker raskt, og betydelig raskere enn økningen av nye krefttilfelle. Det er anslått at 10-15% av kreftoverleverne har så alvorlige helseproblemer som følge av sykdommen og/eller behandlingen at de trenger oppfølging i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har ...

Vurdering og behandling av gamle kreftpasienter

Av Siri Rostoft, geriatrisk avdeling, medisinsk klinikk, OUS De fleste kreftpasientene er over 65 år, og grunnet økende levealder er andelen eldre pasienter med kreft økende. I følge en norsk studie fra 2012 har det absolutte antallet kreftpasienter over 80 år tredoblet seg siden 19751. Videre vil antallet krefttilfeller hos pasienter 80 år eller eldre ...

Strålebehandling ved lungekreft, en god historie likevel

Av René van Helvoirt, Spesialist i onkologi Sørlandet sykehus Leder arbeidsgruppen Nasjonale retningslinjer for strålebehandling av lungekreft Introduksjon I motsetning til de fleste andre tumorgruppene, var det lite endring i lungekreftoverlevelsen fram til cirka år 2000. Mange lungeleger og de aller fleste thoraxkirurgene betraktet kirurgi som den eneste potensielt kurative behandling for ikke-småcellet lungekreft og ...

Nytt om systemisk lungekreftbehandling

Av Odd Terje Brustugun, overlege dr med, OUS De fleste lungekreftpasienter vil før eller siden få tilbud om systemisk behandling. I denne artikkelen gjennomgår jeg noen eksempler på nyvinninger innen dette feltet, men for en detaljert oversikt over behandlingsanbefalingene må man gå til handlingsprogrammet for lungekreft. Dette blir regelmessig oppdatert, og ligger både på Helsedirektoratets ...