OnkoNytt
”Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer”

Veileder: Overlege Inger Thune, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål/ professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Vidar Gordon Flote ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 10.05.16: ”Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer” Vidar Gordon Flote og medarbeidere har studert betydningen av sårbarhetsgener, nivå og sammensetning av ...

”Molecular characterization of non-small cell lung cancer tumors”

  Veileder: Overlege Åslaug Helland, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet Maria Moksnes Bjaanæs ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), 23.06.16: ”Molecular characterization of non-small cell lung cancer tumors” Lungekreft er en av de vanligste kreftformene i Norge og i verden forøvring, og pasienter med lungekreft har generelt ...

’’Malignancy, Metastasis and Immune Modulation – Experimental Tumor Immune Regulation and Observational Clinical Studies in Ovarian and Colorectal Cancer”

  Veiledere: Senterleder Kjetil Taskén, Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM, Universitetet i Oslo Simer Jit Bains ved Bioteknologisenteret i Oslo forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ph.d., 29.01.2016: ’’Malignancy, Metastasis and Immune Modulation – Experimental Tumor Immune Regulation and Observational Clinical Studies in Ovarian and Colorectal Cancer” I denne avhandling har fokuset vært på ...

Systems medicine: from modeling systems perturbations to predicting drug synergies

Åsmund Flobak disputerte den 16.03.16 for ph.d.- graden ved Det medisinske fakultet, NTNU. Veileder. professor Astrid Lægreid, NTNU; professor Liv Thommesen, NTNU; forsker Tonje Strømmen Steigedal, NTNU og professor Martin Kuiper, NTNU. Arbeidet som presenteres i denne avhandlingen kan bidra til å finne mer potent og målrettet behandling av kreftsykdommer, ved å studere hvordan de ...

Cancer pain – clinical studies on prevalence and treatment with nasal fentanyl

Morten Thronæs disputerte den 15.04.16 for graden ph.d. i palliative care ved Det medisinske fakultet, NTNU. Hovedveileder: Forsker, PhD Anne Kari Knudsen, NTNU/ St. Olavs Hospital. Biveiledere: Professor Ola Dale, NTNU/ St. Olavs Hospital og Professor Stein Kaasa, NTNU/ Oslo Universitetssykehus. I denne doktorgradsavhandlingen ble det gjennomført tre studier for å bidra til å bedre behandlingen ...

Genetisk heterogenitet i levermetastaser frå colorectalcancer

Inger Marie Løes disputerte 12.04.16 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Genetic heterogeneity in liver metastases from colorectal cancer”. Løes er spesialist i onkologi frå 2010, og har i perioden 2011-2015 vore stipendiat ved Klinisk institutt 2, UiB. Ho er no overlege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet ...

Et forskningsprosjekt om pasientsikkerhet og kreft

Av Karine Haukaa1 og Trine Stub2 1Medisinerstudent ved UiT Norges Arktiske Universitet 2 Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – NAFKAM Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet Mange kreftpasienter bruker alternativ behandling. De ønsker ofte å diskutere det med kreftlege/sykepleier, men helsepersonell tar ofte ikke opp temaet. Samtidig vet man lite om hvordan ...

PETREMAC Studien

Av Hans Petter Eikesdal, overlege og seniorforsker ved Kreftavdeling, Haukeland Universitets Sykehus. Brystkreftgruppen ved Haukeland sykehus i Bergen har de siste 25 årene kjørt kliniske studier hos pasienter med lokalavansert brystkreft, der målet har vært å identifisere prediktive biomarkører for behandlingseffekt av ulike typer kjemoterapi. Dagens behandling av lokalavansert brystkreft er neoadjuvant kjemoterapi med 4 ...

PRADA-Hjertestudie hos brystkreft pasienter på Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Av Siri Lagethon Heck1,2,3, Geeta Gulati1,2,3, Anne Hansen Ree3,4, Berit Gravdehaug5, Helge Røsjø2,3,6, Kjetil Steine1,3, Åse Bratland7, Pavel Hoffmann8, Jürgen Geisler3,4, Torbjørn Omland1,2,3 1Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, 2Senter for hjertesviktforskning, 3Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, 4Kreftavdelingen, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, 5Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Akershus universitetssykehus, 6Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, ...

”Symptom management in patients with advanced cancer and the role of computer assistance”

Hovedveileder: Stein Kaasa Biveileder: Florian Strasser David Blum: Symptom management in patients with advanced cancer and the role of computer assistance Pasienter med langtkommet kreft opplever en rekke symptomer. Disse symptomene er ofte underrapportert og underbehandlet. For å håndtere disse symptomene anbefales systematisk kartlegging og klassifisering i palliativ behandling og i onkologi, men det er fortsatt nødvendig ...