OnkoNytt
Pakkeforløp for kreft

Av Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Sissi Espetvedt Finstad, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Anne Hafstad, prosjektdirektør Nasjonal kreftstrategi, Helsedirektoratet   Bakgrunn I Sammen mot kreft – Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål at Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp. Innføring av Pakkeforløp for kreft vil være det viktigste tiltaket for å nå ...

Styringssignal fra dem det angår

Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Satsingen på kreft er ikke et styringssignal ovenfra. Det er pasientenes styringssignal nedenfra. Vi vet at de fleste pasientene er godt fornøyd med behandlingen de får på sykehusene våre. Det gjelder også kreftpasienter. Likevel er det altfor mange som opplever at de blir kasteballer i systemet. Det er oftest ...

Åpent og rettferdig

Av Ole Frithjof Norheim Lege, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen, leder av Prioriteringsutvalget Prioritering i helsetjenesten handler om noen av de vanskeligste og viktigste valgene vi som samfunn må ta. Hver eneste dag tas det tusenvis av prioriteringsbeslutninger i norsk helsetjeneste. 12 november la Prioriteringsutvalget fram sine enstemmige forslag til hvordan disse bør ...

Legemiddelpriser i Norge i et livssyklusperspektiv

Av Karianne Johansen LMI og Lea Gjønnes GSK Siden 2005 har en overordnet målsetting for myndighetenes legemiddelpolitikk vært å oppnå lavest mulig pris på legemidler i Norge. Som en følge av denne politikken er legemiddelpriser og legemiddelutgifter som andel av totale helseutgifter i Norge blant de laveste i OECD som vist i figur 1. (1). ...

Vurdering av kostnadseffektivitet av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten

Av seksjonssjef Kristin Svanqvist, Legemiddeløkonomisk avdeling, Statens legemiddelverk. Bakgrunn Når nye legemidler skal tas i bruk er første steget markedsføringstillatelse. Markedsføringstillatelser blir gitt av nasjonale legemiddelmyndigheter og gir legemidler markedsadgang. Det neste steget er å vurdere hvilke pasientgrupper innen det godkjente bruksområdet som skal få dette finansiert av staten. Dette krever god samhandling mellom helsemyndigheter, ...

Bør ny kreftbehandling tas i bruk? – Helseøkonomiske analyser i prioriteringsdebatten

Forfattere: LMI – Markedstilgangsutvalget Helseøkonomiske analyser benyttes ofte for å gi informasjon i prioriteringssammenheng. Begreper som kostnadseffektivitet og kostnad per QALY er gjengangere i prioriteringsdebatten, og det hevdes ofte at nye kreftlegemidler er dyre og har en for høy kostnad per QALY. Markedstilgangutvalget består av 12 medlemmer med fagekspertise fra ulike firmaer. Ansvarlig person i ...

Norge på føflekktoppen

Av Kreftforeningen Føflekkreft og annen hudkreft har økt dramatisk de siste tiårene. Norge er nå blant de landene i verden som har flest tilfeller av føflekkreft per innbygger. Om våren og sommeren satser Kreftforeningen derfor intensivt på forebygging. Føflekkreft og annen hudkreft har økt dramatisk de siste tiårene. Spesielt stor er økningen for dem over ...

Global helse og onkologi

Av Elisabeth Darj, gynekolog, spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer, professor i global helse, NTNU. Elisabeth Darj was recruited from Uppsala University in Sweden, as the first professor in Global Health at NTNU in Trondheim. Work experiences Since graduating from the Medical School at Umeå University in Sweden I have always worked clinically and I am ...

Politikk kamuflert som vitenskap

Av Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. t.b.wyller@medisin.uio.no Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av en artikkel tidligere publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (1) I Tidsskriftet nr. 21/2012 sto en liten annonse fra Statens legemiddelverk der det ble kunngjort at ipilimumab (Yervoy) ikke er kostnadseffektivt ved avansert melanom fordi behandlingen koster 1 million ...

Begrensninger for individuell refusjon?

Av Lea Gjønnes, Anita Tunold og Anders K. Hansen, GlaxoSmithKline AS Helse- og omsorgsdepartementet foreslår betydelige endringer i ordningen for individuell refusjon. Endringene kan få store konsekvenser for bruken av legemidler etter individuell søknad i fremtiden og med det begrense eller forsinke pasienters tilgang til nye legemidler. Vi mener det er viktig at berørte parter forstår de ...